Passengers walking by train
För att lösa de större samhällsfrågorna krävs att vi arbetar tillsammans och inkluderar både miljön och de sociala aspekterna för att få ett hållbart samhälle.
Nyhet

Nya spelregler krävs för att bygga ett hållbart samhälle

I dagens samhälle läggs stort fokus på att prata om samhällets resurser och hållbarhet. Men ofta glöms de mjuka värdena som hållbar miljö och social välfärd bort vid investeringsbeslut till förmån för det traditionella ekonomiska perspektivet.

29. jun 2018

Ett holistiskt synsätt

NIRAS Samhällsanalysteam arbetar med en bred modell som inkluderar dessa aspekter redan från början istället för att endast i slutet lite vagt kommentera att ”miljön är också viktig” vilket tyvärr fortfarande är vanligt i dessa sammanhang.

Vi utgår från ett holistiskt synsätt som tar hänsyn till både den miljömässiga hållbarheten så som klimatet och föroreningar på land, i vatten och luft, och den sociala hållbarheten såsom hälsa, arbete och jämställdhet. Genom att värdera dessa aspekter monetärt kan de enklare inkluderas i investeringskalkyler och få en reell tyngd.

Vi har ett unikt och brett arbetssätt och våra metoder är bland annat inspirerade av den så kallade ”Doughnutmodellen” som är framtagen av den brittiska forskaren Kate Raworth. Här betonas vikten av att värna om miljön men samtidigt tillåta tillväxt och säkerställa att människors sociala rättigheter upprätthålls. Man vill således varken hamna utanför eller innanför ”Doughnuten” i bilden nedan.


Nya spelregler för samhället

För att lösa de större samhällsfrågorna som till exempel hur vi har det i våra städer, på vår landsbygd och hur vi behandlar våra gemensamma resurser krävs att vi arbetar tillsammans och inkluderar både miljön och de sociala aspekterna för att få ett hållbart samhälle. Det är många pusselbitar som ska falla på plats och det krävs ett lite mer offensivt tankesätt för att våga fördela både riskerna och vinsterna i samhället.

Som exempel kan en investering för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett område nämnas. Enligt den traditionella, ekonomiska kalkylen hade dricksvattenproducenten fått stå för hela investeringen. Men det finns ett flertal ytterligare aktörer som drar nytta av eller belastar tillgången till rent vatten och därmed på ett eller annat sätt bör vara med att bekosta en investeringen för att säkra dricksvattenförsörjningen.  Intressenter som får nytta av investeringen är till exempel invånarna i området som dricker vattnet och näringsidkare runt sjön. Belastningen kan komma från exempelvis jordbruket och industrin som orsakar föroreningar i vattnet.

Med det här holistiska synsättet kan man också se en ny, hållbar värld där alla aktörer får en rättvis fördelning av nyttor och hjälps åt att betala viktiga samhällsinvesteringar.

Intressentdialog som verktyg

NIRAS har stor kunskap att bidra med redan i de tidiga skedena, innan till exempel beslut att bygga ut infrastrukturen eller utveckla en ny stadsdel har fattats. Med helhetsberäkningar som grund kan vi tillsammans skapa de nya spelreglerna för samhället. Vi samlar in all relevant fakta och skapar med hjälp av våra prognoser ett framtidsscenario så att alla aktörer kan se vad investeringen betyder för dem, nu och i framtiden. Därefter hjälper vi aktörerna att komma fram till en lösning som är rimlig för alla genom intressentdialog. I många fall handlar det om att få en annan attityd till de traditionella lösningarna och bryta normer.

Tillsammans med Gröna Städer och Tyresö kommun håller NIRAS seminariet  ”Kan en ny modell för samverkan i samhällsbyggnadsprocessen ge mjuka värden en reell tyngd?” i Almedalen

Datum 2 juli 2018
Tid 13.00-13.45
Plats Stallgården, Mellangatan 11, Visby (bakom Vinäger)

Läs mer på:
Gröna Städer
Kate Raworth