Highway with cars driving in front of five windmills
Med hjälp av en ny modell kan vägdirektoratet framöver fatta datastyrda och väldokumenterade beslut när de ska prioritera vilka vägkanter som först ska underhållas.

Beräkningsmodell för Vägdirektoratet

Modellen säkerställer underhåll av vägkanter och mindre vattenansamlingar på motorvägar

Med en ny beräkningsmodell och geodata som samlats in från ett flygplan, kan det danska vägdirektoratet prioritera vilka vägkanter som måste underhållas. Det ska säkerställa att regnvatten alltid kan rinna bort från vägbanan.

Med mer än 3 800 km statliga vägar i Danmark, varav 1 200 km motorvägar, är det mycket att hålla ordning på för det danska vägdirektoratet när de ska välja vilka kanter som ska underhållas. Vägkanterna ska rutinmässigt ’hyvlas’ för att få bort gräs och jord, annars kan vattnet inte rinna av vägen – vilket kan utgöra en trafikfara. En ny beräkningsmodell ger vägdirektoratet insikt om var det finns störst behov av att kanten hyvlas.

Mätflygplan skannade alla danska vägar

Hittills har det danska vägdirektoratets bedömning av vilka vägar som bör prioriteras baserats på lokal kunskap, personlig erfarenhet och hur stora vattenansamlingar som observerats på motorvägar på vissa platser.

Men nu har vägdirektoratet och NIRAS med hjälp av ett mätflygplan från Airborne LiDAR Mapping, som under våren flugit över hela det danska motorvägsnätet, inhämtat värdefulla geodata. Flygplanets geodata från 1 200 kilometer motorväg bearbetades sedan till en digital terrängmodell och införlivades i den rikstäckande, äldre terrängmodellen över de återstående vägarna.

Beräkningsmodellen gör en vägprofil som beskriver vägens skick i dag. Det kan jämföras med en så kallad ideal-vägprofil som beskriver hur vägen och kanten som ett minimum ska se ut. Ju större skillnaden är mellan de två profilerna, desto högre prioritet ger modellen den konkreta vägen. Ligger det till exempel mycket mer jord på en vägkant än det borde göra – kommer det att vara en av de vägar som modellen föreslår att vägdirektoratet hyvlar av.

Modellen bedömer på en skala hur stort behovet är att hyvla av en väg. Vägdirektoratet kan använda skalan som en indikator på hur stort behovet är på den enskilda sträckan. På detta sätt har det nu blivit möjligt för det danska vägdirektoratet att fatta väldokumenterade och datastyrda beslut när man planerar underhåll. Med en digital terrängmodell har vägdirektoratet i dag en tydlig överblick över situationen för landets vägkanter.

Tittar på pris och hastighet

I modellen finns det samtidigt ett antal andra parametrar som hjälper vägdirektoratet att prioritera de mest utsatta vägarna. Det danska vägdirektoratet har en årlig budget för hyvling som de måste hålla sig inom. Modellen tar därför hänsyn till vad det kostar att hyvla av en viss sträcka. Till exempel är det mycket dyrare att hyvla av en mittremsa med räcken än en ytterkant.

Dessutom prioriterar modellen också de vägar där det är tillåtet att köra snabbt, för här är risken för olyckor störst. En motorväg där hastighetsgränsen är 130 km/h är alltså viktigare att hyvla än en väg där vägskyltarna visar 70 km/h.

NIRAS har i samarbete med det danska vägdirektoratet utvecklat den nya modellen, som i framtiden ska hjälpa vägdirektoratet att prioritera de vägar som har störst behov av underhåll.

Under november 2018 uppdaterades terrängmodellen för de återstående statliga vägarna på Jylland, och under 2019 förväntas de återstående vägarna att bli uppdaterade.