aerial view of Randers midtown
Randers, Danmark delas av Gudenån och ligger vid Randers Fjord där den låga placeringen utmanas av stigande havsnivåer och frekventa översvämningar.

Klimatbältet i Randers

Innovativa lösningar skyddar Randers mot översvämningar

Randers läge vid ån och fjorden möjliggör utveckling av attraktiva stadsområden under de kommande årtiondena. Ett projekt med NIRAS som teknisk rådgivare visar hur stadsutvecklingen kan kopplas till klimatsäkring.

Det är en stor utmaning som Randers kommun, Danmark står inför under de kommande åren. Med sitt läge längs Gudenån och fjorden har Randers ett unikt geografiskt läge som kommunen vill dra nytta av med attraktiva bostadsområden, där naturen förenar stad och vatten i stället för att skilja dessa åt.

Men samtidigt utmanas Randers av stigande havsnivåer och risken för översvämningar i takt med klimatförändringarna. Historiskt sett har den registrerade vattennivån nått upp till två meter över dagligt vatten. Om översvämningen inträffar samtidigt med mycket vatten i Gudenån från bland annat skyfall eller stora vårfloder kommer vattennivån i Randersområdet att bli extra kritisk.

Randers utmanas av stigande havsnivåer och risken för översvämningar i takt med klimatförändringarna.

Trots det har Randers lanserat en ambitiös stadsutvecklingsplan. Under de kommande två eller tre årtiondena kommer kommunen att omvandla 55 hektar längs Gudenån och Randers hamn till bostäder och rekreationsändamål.

Ny inspiration

För att få inspiration till hur man högvattensäkrar utan att bygga murar och därmed utesluta medborgarna från vattenområdena, efterfrågade kommunen inspiration till nytänkande översvämningsbarriärer. Projektet kallas Klimatbältet och delar stadens vattenområden i åtta mindre områden, från den innersta delen av fjorden till hamnens yttersta spets. NIRAS har bidragit med tvärvetenskaplig teknisk expertis i en grupp ledda av arkitekterna SLA.

Under våren 2018 organiserade staden ett parallellt uppdrag där två lag av konsulter arbetade tillsammans. Detta skedde bland annat genom tre workshops där idéer utvecklades och stärktes, och där de två lagen inspirerade varandra och diskuterade olika lösningar.

Resultatet är en rad innovativa lösningar som både skyddar mot högvatten och gör de vattennära områdena attraktiva för medborgarna, och som kommunen gradvis kan etablera i takt med stadsutvecklingen. Dessa varierar från integrerade diken till intelligent avvattning av en upphöjd väg som fungerar som ett kombinerat skydd mot översvämningar, inhängning och väganslutning.

Ekonomi och kustskydd

NIRAS bidrog särskilt med tekniska lösningar för klimatsäkring, skydd mot översvämningar och ekonomiska analyser för potentialen i att förverkliga idéerna.

Här utnyttjar NIRAS sina tvärvetenskapliga kompetenser, som spänner från samhällsekonomiska analyser till särskild insikt i kustskydd och effekterna av fjordens stränder i samband med översvämningar – till exempel på hur man tillfälligt kan klimatsäkra i takt med expansionen. Samtidigt har NIRAS bidragit med synpunkter på hur de föreslagna lösningarna kan finansieras i det fortsatta arbetet.

Kommunen får en detaljerad inspirationskatalog för nya, realiserbara lösningar.

För kommunen innebär detta arbete att man får en detaljerad inspirationskatalog för nya, realiserbara lösningar som inte bara bidrar till klimatsäkerhet utan även gör vattenområdena attraktiva.

Baserat på arbetet med Klimatbältet fortsätter Randers kommun nu med arbetet i projektet ”Staden till vattnet”. På lång sikt hoppas kommunen att visa vägen för andra kust- och hamnstäder i Danmark och i resten av EU.

Gudenån är Danmarks längsta vattendrag.