Room with black, white and red furniture
Lokalstrategin har gett CSN likvärdiga lokaler som är optimalt anpassade till myndighetens verksamhet.

Lokalstrategi för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Funktionella lokaler till en lägre hyreskostnad

Lokalstrategin som NIRAS utformade tillsammans med Centrala studiestödsnämnden (CSN), resulterade i funktionella lokaler till en lägre hyreskostnad åt myndigheten. Lokalstrategin var ett effektivt sätt att anpassa samtliga lokaler för att passa myndighetens verksamhet ännu bättre.

CSN hade vid projektets start 16 kontor runt om i landet med en total lokalyta på drygt 25 000 kvm. Utifrån ett ramavtal kunde NIRAS, tillsammans med CSN, identifiera behovet av att förändra lokalerna utifrån myndighetens nuvarande verksamhet. Detta med anledning av att myndigheten bland annat genomgått omorganiseringar och att vissa ytor på kontoren inte användes eller kunde optimeras.

Utifrån den inledande analysen kunde en lokalstrategi utformas för hur lokalerna kunde förbättras. Målsättningen för lokalstrategin var att minska hyreskostnaderna och förbättra lokalernas standard och arbetsmiljö.

Yteffektiva lokaler för samtliga kontor

Lokalstrategin innefattade bland annat riktlinjer för hur lokalerna skulle se ut för att vara yteffektiva, det vill säga hur stor lokalyta som disponeras per person. Strategin berörde även andra nyckeltal på kontorsnivå och riktlinjer för bland annat kostnader och hur pass centralt lokalerna skulle vara belägna.

Från att kontoren tidigare hade sett olika ut, vad gäller bland annat planlösning, yteffektivitet och standard, kunde lokalstrategin implementeras på samtliga lokaler. Genomförandet av strategin kunde lösa de specifika problemen för respektive ort och samtidigt få lokalerna att vara likvärdiga och optimalt anpassade till myndighetens verksamhet. Istället för att lokalerna skulle behandlas en i taget som separata lokalprojekt, var lokalstrategin ett effektivt tillvägagångssätt som sparade både tid och pengar.

 

Hyresbesparing och minskad lokalyta

Resultatet för CSN blev, utöver moderna och funktionella kontor, en hyresbesparing på 23% jämfört med utgångsläget samt en minskning av den totala lokalytan med cirka 6000 kvm.