Water Resources Service Image

Grundvatten

Hållbarhet är nyckelordet när NIRAS fackexperter ger råd om grundvatten.

NIRAS har mer än 30 specialister över hela landet som ger råd till allmännyttiga företag, kommuner, regioner, statliga och privata företag om grundvattenkartläggning och grundvattenhantering. Vår bakgrund är geologer, ingenjörer, agronomer, förkandidater och naturgeografer. Vi brinner och arbetar för att hitta de holistiska och mest hållbara lösningarna.

Våra råd sträcker sig hela vägen. Vi arbetar med grundvattenkartläggning, grundvattenskydd och hållbar användning av grundvattenresurser och vi arbetar med frågan om grundvatten på hög nivå. Vi beräknar hur grundvattnet flödar – vi samlar in data och korsar resultat så att komplexa korrelationer blir hanterbara. Med NIRAS som rådgivare beaktas alltid grundvattnet i hela vattencykeln – målet är gemensamma lösningar till gagn för både kunden, markägaren och miljön.

Grundvattenkartläggning och skydd

I Danmark har vi använt grundvatten för vår dricksvattenförsörjning i generationer. NIRAS är en av Danmarks mest kvalificerade konsulter inom hållbar användning av grundvattenresurser. Vår expertis spänner över disciplinerna kartläggning, exploatering, övervakning och skydd av grundvatten. Vi kan bidra till att skydda grundvattenresurserna mot hot från mänsklig verksamhet på ytan, föroreningskällor, för övrigt, samt konsekvenser av klimatförändringarna.

I mer än 20 år har vi arbetat för den danska naturvårdsverket med grundvattenkartläggning. Vi skapar en översikt över landets akviferer med geologiska modeller av akviferer underjord. Med 3D-modeller, geologiska, hydrologiska såväl som hydrogeologiska analyser och riskbedömning bidrar NIRAS till den pågående kartläggningen av Danmarks grundvattenresurser. Vi gör detta för att säkerställa hållbara uttag och skydd av vatten resurser på nationell nivå, vilket inkluderar bedömningar av magasinens nyttjandegrad och abstraktionens inverkan på vattendrag och våt natur.

IT-verktyg för grundvatten

Dessutom kombinerar vi vårt djupvattens kunnande med intelligenta IT-lösningar. Vi har utvecklat ett beslutsstödverktyg (BEST) för dataanalys, hydrologiska beräkningar och bedömningar. BEST är ett integrerat verktyg som ger en översikt över grundvattenuttagoch abstraktionens miljöpåverkan på kommunal nivå.

Läs om BEST, ett beslutsstödverktyg för kommunpersonal som arbetar med grundvatten,vattendrag och natur. Mer än en tredjedel av de danska kommunerna använder redan BEST.

Digitalisering inom vattensektorn

Grundvattenkartläggning och tillhörande modellering är tids- och resurskrävande arbete. NIRAS är en av de främsta inom digitalisering inom vattensektorn. Som exempel stödjer vi forskning och utveckling genom samarbeten mellan näringsliv och universitet.

Ett företagsdoktorium mellan NIRAS och Århus universitet syftar till att minska den tid som läggs på grundvattenberäkningar. Genom att kombinera maskininlärning och geologiska och hydrologiska data måste doktorandsamarbetet omvandla konventionella och tidskrävande beräkningsmetoder så att de kan utföras till en bråkdel av normal tidsförbrukning och därmed betydligt mer kostnadseffektivit.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: