Kapacitetsutredningar

Building facade of the Långbrodals school, Sweden

Vi fastställer kapacitet samt utvecklingspotential i era befintliga lokaler.

En kapacitetsutredning är en fördjupad analys av lokalernas utformning och funktioner i förhållande till verksamhetens behov. Kapaciteten kan fastställas i olika typer av verksamhetslokaler, t.ex. förskolor, skolor, kontor och äldreboenden.

För skolor så innebär det bedömning av t.ex. schemaläggning och timplan gentemot vilka rum som finns i skolan, för att kunna analysera vilka lokalfunktioner som är högt respektive lågt belastade.

Utifrån bedömningen identifieras åtgärder för att öka kapaciteten eller ändamålsenligheten i befintligt bestånd och därmed minska behovet av nyproduktion eller tillfälliga moduler.

Genom en enhetlig bedömning av samtliga skolor får ni ett underlag för den strategiska planeringen som främjar resurseffektivitet och likvärdighet inom verksamheten.