Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan

balloons rising to the sky

Vi stödjer er i hela eller delar av arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan

En god lokalförsörjningsplanering leder till hållbarhet i alla dimensioner, för att uppnå detta krävs tid och en bred kompetens. Vi kan med vår långa erfarenhet tillhandahålla ett komplett stöd till pastorat, församlingar och stift i lokalförsörjningsarbetet. Arbetet utförs med utgångspunkt i Svenska kyrkans vägledning för lokalförsörjning.

Vi kan stötta i samtliga delar inom lokalförsörjningsplaneringen, från det övergripande till framtagning av lokalförsörjningsplan och genomförandet av specifika åtgärder och utredningar.

 

Exempel på tjänster:

·        Organisera det förberedande arbetet

·        Processleda framtagningen av lokalförsörjningsplan

·        Utforma arbets- och kommunikationsplan

·        Utbilda inom lokalförsörjning

·        Upprätta mål och planeringsförutsättningar

·        Genomföra en omvärldsbeskrivning

·        Genomföra analyser och prognoser kopplat till 
verksamhetens behov

·        Genomföra analyser och prognoser kopplats till beståndet av mark, byggnader och anläggningar

·        Upprätta åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys

 

När det kommer till genomförande av planerade åtgärder har vi också möjlighet att göra djupare utredningar, utbilda i arbetsprocesser för projekt, med mera.