Utredningar i mark, vatten och sediment

Two workers carrying out a screening of water

Vi utför screening- och avgränsningsutredningar, riskbedömningar och ger åtgärdsförslag.

NIRAS experter har stor erfarenhet av att utreda föroreningssituationen i mark, vatten och sediment. Vi har en holistisk syn på undersökningar och eftersträvar därför att skapa en förståelse för hur föroreningen uppstod, vad status är nu, hur det kommer att se ut på sikt samt hur föroreningen interagerar med omgivningen. Vi utför screening- och avgränsningsutredningar, riskbedömningar och ger åtgärdsförslag.

Genom vår starka koppling till universitet och högskolor, där vi utför forskning och undervisning, har vi tillgång till de senaste rönen och analysmetoderna. Dessutom genomför vi  alla provtagningar själva med vår egen utrustning.