Våra egna hållbara initiativ

NIRAS ID3 Bil 1

I den senaste redovisningen minskade vi vårt klimatavtryck per heltidsmedarbetare med 15 %. Här kan du läsa om ett litet urval av de hållbarhetsåtgärder vi har vidtagit som företag.

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

Vårt största bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling har sina rötter i våra tusentals projekt där vi samarbetar med våra kunder och partner för att åstadkomma hållbara förändringar.

 

Genom vårt arbete hjälper vi kunderna att bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, som omfattar lägre utsläpp av växthusgaser, ansvarsfull användning av resurser, skapande av arbetstillfällen, bättre hälsa med mera.

 

Som konsultföretag är NIRAS egen negativa inverkan begränsad, men vi har ett ansvar att agera, för våra medarbetare, våra kunder och samhället. Där vi kan påverka mest är kring utsläpp av växthusgaser och hållbar konsumtion.

 

Nedan följer en översikt över NIRAS inflytande när det gäller att uppnå de globala hållbarhetsmålen:

Sdg Numbers NIRAS 3

Internt arbete

I NIRAS interna arbete har vi ett särskilt fokus på fem olika hållbarhetsmål för att minimera vår negativa inverkan och maximera vårt bidrag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Utöver de fem utvalda hållbarhetsmålen stöder och främjar vi tvärvetenskapliga projekt inom olika sektorer och doktorandprojekt för innovation.

 

De utvalda globala hållbarhetsmålen listas nedan, inklusive skälen till varför de är viktiga för NIRAS, vår strategi för att ta itu med dem och hur vi förväntar oss att uppnå målen.

SDG 3 NIRAS

SDG 3: Medarbetarna är NIRAS viktigaste resurs

NIRAS strävar aktivt efter att upprätthålla en god psykisk hälsa hos alla medarbetare.

  • Erbjuda en god fysisk arbetsmiljö och bra arbetsstationer.
  • Stärka insatserna för att förebygga stress, bland annat genom att öka medvetenheten om flexibla arbetstider och hemarbete.
  • Fortsätta att finansiera och synliggöra möjligheter till motion och sociala klubbar på våra kontor.
SDG 4 NIRAS

SDG 4: NIRAS inspirerar medarbetarna till en hög kompetensnivå

NIRAS främjar aktivt livslångt lärande och främjar samarbete med utbildningsinstitutioner.

  • Identifiering av relevanta utbildningsinstitutioner som vi kan engagera oss i och främja samarbete internt och externt.
  • Implementering av ett nytt system för hantering av lärande (LMS) för att stödja det dagliga lärandet i projekten.
  • En särskild stiftelse för specifik kompetensutveckling.
SDG 5 NIRAS

SDG 5: På NIRAS har vi ett gemensamt ansvar för att se till att medarbetarna behandlas jämlikt

Därför fokuserar vi på lika möjligheter och löner oavsett kön. 

  • Översyn av betalningsstatistik för män och kvinnor.
  • Främja förebilder och erbjuda möjligheter till mentorskap för kvinnor som vill ha ledarpositioner.
  • Se till att kvinnor och män är lika representerade i vårt talangprogram och andra utbildningsaktiviteter.
  • Utveckla och stödja nya former av ledarskap, t.ex. delat ledarskap.

  

 

SDG 12 NIRAS

SDG 12: NIRAS har åtagit sig att minska användningen av resurser

NIRAS utarbetar upphandlingskrav som fokuserar på gröna inköp och minimering av avfall.

 

NIRAS har utarbetat en policy för upphandlingskrav som håller på att genomföras. Den omfattar initiativ som minimering av flygresor, matsvinn, återvinning av IT-utrustning och möbler samt andra initiativ.

 

SDG 13 NIRAS

SDG 13: NIRAS har ett ansvar för att minska koldioxidutsläppen

NIRAS har som mål att vara koldioxidneutralt enligt scope 1 och 2 år 2030. En detaljerad handlingsplan för att NIRAS ska uppnå koldioxidneutralitet håller på att utarbetas.

Koldioxidneutralitet kommer främst att uppnås genom konvertering från gaspannor till värmepannor och från bilar drivna av fossila bränslen till elbilar.

NIRAS rapporterar om scope 3 i klimaträkenskapen och har lanserat initiativ för att minska scope 3-avtrycket i samarbete med våra leverantörer (se globalt mål 12). Våra mål kommer att ses över varje år.

 

 

 

Har du frågor om våra målsättningar?

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 05

Tom Heron

Tom Heron

Senior Vice President

Aarhus, Denmark

+45 2366 6624