Våra egna hållbara initiativ

NIRAS ID3 Bil 1

NIRAS A/S är certifierat enligt ISO 14001 Miljöledning och vi arbetar systematiskt med att minska vårt klimatavtryck per heltidsanställd. Här kan du läsa om ett litet urval av de hållbarhetsåtgärder vi har vidtagit som företag.

Vårt bidrag till en hållbar utveckling

Vårt största bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling har sina rötter i våra tusentals projekt där vi samarbetar med våra kunder och partner för att åstadkomma hållbara förändringar.

 

Genom vårt arbete hjälper vi kunderna att bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, som omfattar lägre utsläpp av växthusgaser, ansvarsfull användning av resurser, skapande av arbetstillfällen, bättre hälsa med mera.

 

Som konsultföretag är NIRAS egen negativa inverkan begränsad, men vi har ett ansvar att agera, för våra medarbetare, våra kunder och samhället. Där vi kan påverka mest är kring utsläpp av växthusgaser och hållbar konsumtion.

 

Nedan följer en översikt över NIRAS inflytande när det gäller att uppnå de globala hållbarhetsmålen:

Sdg Numbers NIRAS 3

Miljöledning i NIRAS A/S

NIRAS Sweden AB är certifierat enligt ISO 14001 Miljöledningssystem och vi arbetar systematiskt med att minska vårt klimatavtryck per heltidsanställd.

Läs här om ett litet urval av de initiativ vi som företag tagit i relation till hållbarhet.

Omfattningen av NIRAS Sweden ABs miljöledningssystem definieras som "Vad NIRAS Sweden AB själv förvaltar, upphandlar och underhåller".

Därför arbetar vi för att minimera miljöpåverkan på våra kontor, IT-utrustning, fältverksamhet, transporter och inköp.

Vår mest betydande miljöpåverkan är vår resursförbrukning (material-/råvaruförbrukning och avfall) och luftutsläpp (CO2 t.ex. från transporter).

NIRAS kontor i flera länder är miljöcertifierade enligt ISO 14001 Environmental Management.

Se vårt svenska ISO 14001-certifikat här

Miljö- och klimatpolicy

NIRAS Sweden AB är ett tjänsteföretag.

Vår ambition är, förutom att följa bindande krav, att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, där vi strävar efter att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan och arbeta systematiskt med förbättringar.

Vår strävan är att kombinera låg miljöpåverkan med optimal prestanda till en rimlig kostnad, på våra kontor, vid tjänsteresor och inom ramen för våra uppdrag.

Detta kommer vi bland annat att göra genom:

 • Hållbar energianvändning, exempelvis  genom gröna hyresavtal och ansvarsfullt resande.
 • Ställa miljökrav vid upphandling av företagsbilar - bränslesnåla alternativ och miljövänligare drivmedel.
 • Med utbildning och kommunikation öka kunskapen och förståelsen gällande vår miljöpåverkan.
 • Förebygga föroreningar och minimera avfallsvolymer genom att säkerställa att vår uttjänta IT-utrustning och avfall så långt det är möjligt återanvänds eller återvinns.

Vi för en öppen dialog med våra kunder och intressenter och söker långsiktigt hållbara lösningar som inte bara löser tekniska utmaningar utan också är i harmoni med omgivningen och gynnar miljö och klimat.

Internt arbete

I NIRAS interna arbete har vi ett särskilt fokus på fem olika hållbarhetsmål för att minimera vår negativa inverkan och maximera vårt bidrag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Utöver de fem utvalda hållbarhetsmålen stöder och främjar vi tvärvetenskapliga projekt inom olika sektorer och doktorandprojekt för innovation.

 

De utvalda globala hållbarhetsmålen listas nedan, inklusive skälen till varför de är viktiga för NIRAS, vår strategi för att ta itu med dem och hur vi förväntar oss att uppnå målen.

SDG 3 NIRAS

SDG 3: Medarbetarna är NIRAS viktigaste resurs

NIRAS strävar aktivt efter att upprätthålla en god psykisk hälsa hos alla medarbetare.

 • Erbjuda en god fysisk arbetsmiljö och bra arbetsstationer.
 • Stärka insatserna för att förebygga stress, bland annat genom att öka medvetenheten om flexibla arbetstider och hemarbete.
 • Fortsätta att finansiera och synliggöra möjligheter till motion och sociala klubbar på våra kontor.
SDG 4 NIRAS

SDG 4: NIRAS inspirerar medarbetarna till en hög kompetensnivå

NIRAS främjar aktivt livslångt lärande och främjar samarbete med utbildningsinstitutioner.

 • Identifiering av relevanta utbildningsinstitutioner som vi kan engagera oss i och främja samarbete internt och externt.
 • Implementering av ett nytt system för hantering av lärande (LMS) för att stödja det dagliga lärandet i projekten.
 • En särskild stiftelse för specifik kompetensutveckling.
SDG 5 NIRAS

SDG 5: På NIRAS har vi ett gemensamt ansvar för att se till att medarbetarna behandlas jämlikt

Därför fokuserar vi på lika möjligheter och löner oavsett kön. 

 • Översyn av betalningsstatistik för män och kvinnor.
 • Främja förebilder och erbjuda möjligheter till mentorskap för kvinnor som vill ha ledarpositioner.
 • Se till att kvinnor och män är lika representerade i vårt talangprogram och andra utbildningsaktiviteter.
 • Utveckla och stödja nya former av ledarskap, t.ex. delat ledarskap.

  

 

SDG 12 NIRAS

SDG 12: NIRAS har åtagit sig att minska användningen av resurser

NIRAS utarbetar upphandlingskrav som fokuserar på gröna inköp och minimering av avfall.

 

NIRAS har utarbetat en policy för upphandlingskrav som håller på att genomföras. Den omfattar initiativ som minimering av flygresor, matsvinn, återvinning av IT-utrustning och möbler samt andra initiativ.

 

SDG 13 NIRAS

SDG 13: NIRAS har ett ansvar för att minska koldioxidutsläppen

NIRAS siktar på att eliminera sina CO2-utsläpp till noll CO2 från omfattning 1 och 2 till 2030 och att bli koldioxidneutral i omfattning 1, 2 och 3 till 2050. NIRAS har en plan för att eliminera CO2-utsläppen från omfattning 1 och 2 till 2030, vilket innebär omställning från gaspannor och fossildrivna fordon till värmepumpar och elbilar. Dessutom arbetar NIRAS med en plan, utöver de initiativ NIRAS har lanserat i samarbete med leverantörer, för att minska CO2-utsläpp från omfattning 3 fram till 2050.

NIRAS rapporterar om omfattning 1, 2 och 3 i NIRAS klimaträkenskap.

 

 

 

Har du frågor om våra målsättningar?

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21