Terrängmodell och modelleringsverktyg används för analyser av åtgärder för klimatanpassning vid byggnation av ny förskola

Den sluttande terrängen vid Centralparken i Täby bidrar till risk för översvämningar av närliggande förskola. Olika scenarier och lösningar har modellerats för regnhändelser upptill ett klimatkompenserat 100-års regn.

Hållbar och långsiktig dagvattenhantering inom Järvastaden IP

NIRAS har levererat dagvattenutredning samt skyfallskartering med modellering av olika nederbördsscenarion. Föreslagna åtgärder tryggar en långsiktig och hållbar hantering av dagvatten samt extrem nederbörd.

Dagvattenutredning till planprogram för fortsatt utveckling av bostadsområden inom Järvastaden

NIRAS har levererat övergripande dagvattenutredning till planprogram för Järvastaden. Utredningen har utförts i en tidig fas för att belysa förutsättningar, identifiera potentialla risker samt viktiga faktorer för en framtida strategisk hantering av dag- och skyfallsvatten.

Regnbäddar och gröna tak er en del av NIRAS’ förslag avseende detaljplan för ny OKQ8 drivmedelsstation i Stockholm

Den nya OKQ8 station i Stockholm kommer inkludera både tankstation, biltvätt, butik och biluthyrning. NIRAS har tagit fram dagvattenutredning med fokus på att skydda omkringliggande miljö och minimera risken för spridning av eventuella föroreningar.

Nya hem, hotell, kontor, butiker med mera präglar de tre områdena i västra Sickla, där NIRAS genomfört dagvattenutredningar för miljöskydd och riskeliminering vid kraftig nederbörd.

Uppdraget innebar att ge rekommendationer för dagvattenåtgärder i tre detaljplaneområden i västra Sickla; Nacka Port kv. Klinten, Norra Nobelberget och Sickla stationshus.

Ny användning av jordbruksmark kräver utbyggnad av vattenförsörjningen, hantering av spillvatten och dagvatten

Jordbruksmark sydost om Landskrona Station ska omvandlas till industri- och verksamhets-områden. NIRAS bidrar med VA- och dagvattenutredningar till två nya detaljplaner. Stort fokus på klimatanpassning och hantering av så väl ordinär nederbörd som skyfall.

Mosegårdskvarterets dagvatten leds till den lokala mossen

Ett klimatanpassningsuppdrag i Gentofte Kommun, norr om Köpenhamn, leder dagvatten runt avloppet och till en närliggande mosse, Nymosen. Genom rännor i vägen, upphöjda trottoarkanter, dagvattensjöar och vägbäddar renas dagvattnet och leds ut i våtmarken.

Doktorandprojekt ska guida byggsektorn mot hållbarhet

Byggsektorn har enorm potential för att minska sitt miljöavtryck. Ett doktorandprojekt kommer att ge sektorn verktyg för att kvantifiera och dokumentera hållbarhet och samtidigt hjälpa med att förverkliga FN’s världsmål.

building facade

Renoverar skyddad Köpenhamnsskola

Den bevarandevärda Köpenhamnsskola, Skolan ved Sundet, genomgår en helhetsrenovering som bland annat säkrar en bättre inomhusmiljö och klimatanpassning.

Lego campus building

Fantastiska LEGO Campus

I Billund har de anställda flyttat in i den nya LEGO Campus första etapp av totalt 55 0000 kvadratmeter byggnader, som i framtiden kommer att hysa många av koncernens anställda i Danmark. NIRAS har tillhandahållit alla tekniska tjänster för det spännande projektet.

visualization of stigsborg

Ny stadsdel i Aalborg, Danmark omfamnar världsmål

Nørresundby får en ny stadsdel under de nästa 30 år. NIRAS har utarbetat förslag om att implementera FN’s Världsmål i uppdraget.

sparuagmuseet

Nya Spårvägsmuseet öppnar till hösten 2020 i historiska Gasverket

När gamla fordon flyttar in i de historiska lokalerna i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, blir det med en mix av totalrenoverade fasader och fönster i samverkan med nya och över 100 år gamla konstruktioner.

visualization of väsjö project

Väsjön – ett nytt samhälle norr om Stockholm

Väsjön är ett stadsutvecklingsprojekt norr om Stockholm med 4 400 bostäder för 10 000 personer. NIRAS ansvarar för att utforma vatten-, avlopps- och dagvattenledningar, vilket inneburit att projektera 15 kilometer ledningssträckning.

church in Uppsala, Sweden

Så planerar en av Sveriges mesta fastighetsägare att effektivisera sitt fastighetsbestånd

Svenska kyrkan har idag ett fastighetsbestånd på närmare 20 000 byggnader och är därmed en av Sveriges största fastighetsägare. Att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar påverkar intäkterna. Samtidigt ökar fastighetskostnaderna där kostnader för drift och underhåll av fastigheterna utgör cirka en fjärdedel av Svenska kyrkans alla kostnader.

woman giving a presentation in front of a smartboard

Framtidens boende för äldre

Sveriges äldsta invånare, 80 år och äldre, beräknas öka med 50 procent under perioden 2018 - 2028 (SCB). En sådan ökning ställer krav på både strategisk planering såväl som utformning av lokaler och ny välfärdsteknik. Under Ability Partners konferens i Stockholm föreläste NIRAS tillsammans med Jönköpings kommun om ett pilotprojekt som syftade till att säkerställa kapaciteten i kommunens särskilda boenden för äldre och som har gett kommunen ett underlag att diskutera och prioritera kring.

visualization of a city

Framtidens utbud av verksamhetslokaler i Lorensborg och Bellevuegården

På uppdrag av Malmö stad har NIRAS utrett den långsiktiga marknaden för nya och befintliga lokaler i Lorensborg och Bellevuegården samt var nya lokaler bör etableras. Analysen visade att det finns tre lägen i planområdet. Dessa har både fysiska och underlagsmässiga förutsättningar med flöden av människor för att utvecklas med både handel samt kommersiell och offentlig service.

empty seating areal in large building

Ombyggnation av Kraftringens huvudkontor

NIRAS Sweden AB är byggprojektledarna bakom den omfattande ombyggnationen

man working on a computer. sdg capture

Gör FN:s världsmål konkreta i ditt projekt: Pröva dialogverktyget SDG Capture

Hur kan projektet stödja FN:s 17 världsmål? Den frågan hjälper verktyget SDG Capture dig att besvara genom att göra världsmålen operativa och konkreta i varje projekt.

Highway with cars driving in front of five windmills

Modellen säkerställer underhåll av vägkanter och mindre vattenansamlingar på motorvägar

Med en ny beräkningsmodell och geodata som samlats in från ett flygplan, kan det danska vägdirektoratet prioritera vilka vägkanter som måste underhållas. Det ska säkerställa att regnvatten alltid kan rinna bort från vägbanan.

Two women working at Marine Harvest's salmon processing factory

En stor utbyggnad av laxfabriken i Norge ökar produktionskapaciteten

En utbyggnad och ombyggnad av Marine Harvests laxförädlingsanläggning, Ryfisk i Norge, har ökat anläggningens produktionskapacitet betydligt.

aerial view of Randers midtown

Innovativa lösningar skyddar Randers mot översvämningar

Randers läge vid ån och fjorden möjliggör utveckling av attraktiva stadsområden under de kommande årtiondena. Ett projekt med NIRAS som teknisk rådgivare visar hur stadsutvecklingen kan kopplas till klimatsäkring.

Children playing on playground

Ny lekplats ska uppmuntra barn till vilda lekar

Utomhusytorna på Nivå Skole Syd, Danmark, ska bli roligare och mer utmanande för skolans elever. Fredensborgs kommun, skolan och landskapsarkitekter på NIRAS har utarbetat en helhetsplan där lekplatsen Vulkanen är det första av åtta ytor.

Building facade of the New Hospital Bispebjerg

Ny laboratorie- och logistikbyggnad invigd på Bispebjerg Hospital

Mikkelsen Arkitekter och NIRAS står bakom den nya laboratorie- och logistikbyggnaden som är ett viktigt steg i den omfattande utbyggnaden av Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmark.

Green field

Gestaltningskrav för hållbar vägsträcka runt Stockholm

NIRAS företräder sedan 2016 Trafikverket som gestaltningsansvarig i projektet Tvärförbindelse Södertörn. I rollen som gestaltningsansvarig planerar NIRAS för en hållbar, funktionell och estetiskt tilltalande ny vägsträcka som tar hänsyn till omgivande miljö.

Hallway in an office

Projektledning av kontorsanpassningar i unika, parallella projekt

NIRAS projektleder anpassningar av AMF Fastigheters kontorslokaler inför att nya hyresgäster flyttar in. Kontorsanpassningarna hanteras parallellt i olika projekt som har unika förutsättningar.

Building facade of the new Trafikverket office

Trafikverket omlokaliserar till nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg

NIRAS är projektledare i ett omfattande lokalprojekt där Trafikverket omlokaliserar till ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg. Som projektledare åt Trafikverket har NIRAS arbetat med projektet från tidig analys och kommer att vara delaktig fram till att verksamheten är på plats i de nya lokalerna i juli 2018.

Front facade of the Uppsala Univerisity, Sweden

Nyrenoverade Uppsala Universitetshus- modernt med känsla för historia

När universitetshuset i Uppsala behövde moderniseras arbetade NIRAS som projektledare med varsamhet och hänsyn till husets historia. Trots att den över hundra år gamla byggnaden fått en totalrenovering är den i princip identisk med sitt originalutseende.

picture of a building facade

Nytt bostadsområde får miljöklassat vårdhem

När ett nytt bostadsområde byggs i Gävlehov behövs även fler boenden för de äldre. NIRAS leder bygget av ett modernt vårdhem som inte bara kommer att bli miljöklassat, det kommer dessutom att ha både utegym och café.

Road construction by Steninge Slottsby, Sweden

NIRAS leder vägen till Steninge Slottsby

När Sigtuna kommun ska ansluta det nya bostadsområdet Steninge Slottsby till Steninge allé behöver man bygga en ny väg. NIRAS ansvarar för projektledningen och ser till att etapparbetet sker så smidigt som möjligt under infrastrukturprojektet.

Building facade of the Långbrodals school, Sweden

Innovativ nybyggnation gör plats för fler elever

När Långbrodalsskolan i Älvsjö behövde göra rum för fler elever fick NIRAS Arkitekter i uppdrag att komplettera med en intilliggande skolbyggnad. Resultatet blev ett spännande möte mellan gammalt och nytt.

Illustration of Einar Mattsons property

Samordning av installationer i k-märkt fastighet

NIRAS ingår som installationssamordnare i renoveringen av Einar Mattsons k-märkta fastighet Kvarteret Schönborg 6.

Tunnel construction work in Malmö, Sweden

Funktionella konstruktioner vid ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Under byggnationen av Malmö Citytunnel ansvarade NIRAS för konstruktionerna i rampområdet vid Holma, ett område i anslutning till en av de nya stationerna.

Visualisation of people walking on the street

Framtida möjligheter för handel och service i Barkarbystaden

NIRAS centrumutredning för Järfälla kommun visade ett framtida behov av fler handels- och servicemöjligheter, i samband med att Barkarbystaden växer.

Visualisation of people on the street

Växande behov av närservice i Nacka

NIRAS har utrett möjligheterna för utökad närservice när tunnelbanan ska gå till Nacka och kommunen ska bygga nya bostäder.

Construction work on freeway

Gestaltning av Förbifart Stockholm

På uppdrag av Trafikverket ingår NIRAS i projektet Förbifart Stockholm som gestaltningsansvarig.

Train station platform

Nytt liv åt tunnelbanestationer längs Hagsätralinjen

Nio tunnelbanestationer upprustades till trygga och tillgängliga stationer åt Storstockholms Lokaltrafik.

Two people sitting by desk working together

Strategier för effektiv och långsiktig lokalförsörjning i Ängelholm

Ängelholms kommun tog stöd av NIRAS för strategisk rådgivning för sin lokalförsörjning av skolor, äldreboenden och kontorslokaler.

Aerial view of the city Vimmerby, Sweden

Branschspecifik kompetens säkerställde att en effektiv fabrik kunde byggas

NIRAS hjälpte Arla Foods att bygga den modernaste mjölkpulverfabriken i norra Europa.

construction worker in a room

Effektiva in situ-saneringar i Boden för att avlägsna klorerade lösningsmedel

NIRAS ingår som projektörer för att ta fram effektiva in situ-saneringar som ska göra ett förorenat område i Boden fritt från klorerade lösningsmedel.

Thermostat

Läkemedelsfabrik fick ett komplett kylsystem installerat på en tredjedel av tiden

Trots en mycket pressad tidsplan levererade NIRAS en toppmodern och robust kylanläggning till en läkemedelsfabrik. Anläggningen är modulärt konstruerad.

Man walking between tanks

Erfarenhet och branschkunskap säkrade enkel flytt av historiskt bryggeri

Ett konkurrenspräglat anbudsförfarande och ett strukturerat tillvägagångssätt innebar att en komplicerad flytt av ett bryggeri i Tyskland kunde genomföras i tid och enligt budget.

Large building seen from the air

Historisk investering i slakteri har lyft den danska boskapsindustrin

Danish Crowns beslut om att bygga ett nytt högteknologiskt slakteri i Holsted i Danmark var den enskilt största investeringen någonsin i den danska boskapsindustrin.

Woman collecting water sample

Kunskap och näringslivserfarenhet driver forskningsprojekt om miljögifter

NIRAS ingår i ett forskningsprojekt med syfte att utveckla och genomföra effektiva riskbedömningar och utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter.

Construction work on the Södertälje canal

Ny sluss i Södertälje för ökad kapacitet

NIRAS fungerar som projekteringsledare när farlederna genom Södertälje kanal och sluss samt farleden i Mälaren ska effektiviseras och ge högre kapacitet.

Two children drawing with crayons on asphalt

Planering för framtidens skolbyggnader

Gävle kommun fick en utredning av de kommunala grundskolornas framtida kapacitet.

Cash dispensers of Bankomat

Större geografisk spridning och tillgänglighet för kontantcenter i Sverige

Med tre månader till godo uppfyllde NIRAS målet att etablera 60 nya kontantcenter i Sverige åt Bankomat innan slutet av 2017.

Visualisation of student residences from above in Frihamnen, Stockholm

Flytande studentbostäder i Göteborg

Tillgänglighetsgranskning vid nybyggnad av flytande studentbostäder i Frihamnen i Göteborg.

Pedestrian street in Malmö

Helhetsgrepp om byggprojekt i centrala Malmö

Vid den fullständiga ombyggnaden av en fastighet i kvarteret Oscar i centrala Malmö, bidrog NIRAS med sin kompetens inom flera olika områden.

Room with black, white and red furniture

Funktionella lokaler till en lägre hyreskostnad

Med en lokalstrategi kunde samtliga lokaler anpassas på ett effektivt sätt för att passa myndighetens verksamhet ännu bättre.

Woman collecting water sample

Provtagning i Mälaren visar banbrytande resultat

Unika vatten- och sedimentprover som har tagits i Mälaren visar att halterna av de miljöfarliga, och tidigare outforskade varianter av PFAS ligger på historiskt höga nivåer.

Room with bookshelves

Framtidens kontor åt Bird & Bird

Med förändring av lokalerna fick Bird & Bird effektiviserade lokalytor, minskade hyreskostnader och en ökad gemenskap på kontoret.

Visualisation of the building facade og the Mobilia shopping mall in Malmö, Sweden

Mobilia fortsätter att växa som stadskvarter

NIRAS projektleder nybyggnad av Mobilia köpcentrum, i centrala Malmö. Nybyggnationen av Mobilia kommer att skapa nya ytor för människor att handla, uppleva och bo.