Construction work on freeway
Bygget av motorvägen, som kommer gå från Häggvik till Kungens Kurva, är i full gång med beräknad trafikeringsstart 2026.

Förbifart Stockholm

Gestaltning av Förbifart Stockholm

På uppdrag av Trafikverket ingår NIRAS i projektet Förbifart Stockholm som gestaltningsansvarig. NIRAS både möter och ställer krav för att implementera funktionella och estetiskt tilltalande lösningar och kommer, fram till att förbifarten kan trafikeras, se till att de gestaltiska kraven upprätthålls.

Förbifart Stockholm är en ny motorväg som kommer gå förbi Stockholm, från Häggvik till Kungens Kurva. Infrastrukturprojektet innefattar vägar, tunnlar och broar samt byggnadsverk som kontrollerar bland annat el, signal och ventilation och trafikplatser som fungerar som cirkulationsplatser, där trafiken kan mötas. Projektet inkluderar även mark som till exempel trappor, cykelbanor och bänkar samt ett antal ovanjordsbyggnader.

Sedan 2011 företräder NIRAS Trafikverket som en av de gestaltningsansvariga för projektet Förbifart Stockholm. I rollen som gestaltansvarig, ser NIRAS till att Förbifart Stockholm gestaltas på ett estetiskt tilltalande sätt och att lösningarna är funktionella.

Möter krav och ställer krav

I rollen som gestaltningsansvarig, följer NIRAS uppsatta krav för projektet. Det handlar om att sätta sig in i gällande regler och riktlinjer för bland annat miljö, säkerhet och konstruktion, till exempel att konstruktionerna ska hålla rätt kvalitét, samt att ta hänsyn till underhåll och drift. Utifrån dessa regler, krav och förutsättningar, ställer NIRAS specifika krav för den visuella gestaltningen.

I projektet leder NIRAS konsulter vilka följer kravspecifikationen, samt säkerställer att handlingarna upprätthålls. Det kan till exempel vara placeringar av belysningsmastar längs vägar, med utgångspunkt i estetetik, det vill säga vad som ser bra ut och funktionalitet, det vill säga vad som är lämpligt avstånd mellan ljuskällorna.

Tillämpning av tidigare erfarenheter

I rollen som gestaltningsansvarig, inträder NIRAS som arkitekt inom anläggningsprojektet. NIRAS har lång erfarenhet inom husbyggnad och kan utifrån dessa erfarenheter implementera metoder som är nya för projekt inom infrastruktur. Ett exempel på en sådan metod är att utforma en designmanual som innehåller omistliga krav, alltså grundläggande krav som inte ska kringgås. På NIRAS initiativ skapades ett dokument där majoriteten av kraven, sedan 2011, fortfarande kvarstår och efterlevs. Exemplet manifesterar hur kunskap utifrån omfattande erfarenhet i olika fält, kan kombineras för ändamålsenliga resultat.

Från projekteringsfas till trafikerad väg

NIRAS är delaktiga i projektet Förbifart Stockholm från projekteringsfasen till att förbifarten beräknas vara klar för trafik. År 2026 förväntas människor kunna mötas av en ny, estetiskt tilltalande motorväg som lyckas förbinda orter runt Stockholm.

21 filer

kommer Förbifart Stockholm ha vid trafikplats Häggvik