visualization of a city
I samband med att Lorensborg och Bellevuegården växer med nya bostäder, har NIRAS utrett förutsättningarna för handel samt kommersiell och offentlig service i området.

Handelsutredning till Malmö stad

Framtidens utbud av verksamhetslokaler i Lorensborg och Bellevuegården

På uppdrag av Malmö stad har NIRAS utrett den långsiktiga marknaden för nya och befintliga lokaler i Lorensborg och Bellevuegården samt var nya lokaler bör etableras. Analysen visade att det finns tre lägen i planområdet. Dessa har både fysiska och underlagsmässiga förutsättningar med flöden av människor för att utvecklas med både handel samt kommersiell och offentlig service.

Malmö stad håller på och tar fram ett planprogram för Lorensborg och Bellevuegården i södra delen av centrala Malmö. Området har god tillgänglighet till centrala Malmö. Ribersborgs strand, Hyllie och Emporia ligger alla inom ca 2-3 km. Stadsbyggnadskontoret föreslår att förbättra Lorensborgsgatan för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare för att knyta bostadsområdena närmare innerstaden. Planprogrammet föreslår att markparkering och andra ytor tas i anspråk för nya bostäder och för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, gående och cyklister. I detta skede visar skisser att det kan bli möjligt att skapa ca 1 500 nya bostäder. Idag bor det ca 9 000 invånare i planområdet.

Planområdet kan få tre attraktiva platser

Efter en kartläggning av området kan NIRAS konstatera att det finns möjlighet att skapa tre lokala A-lägen i planområdet. Bedömningen som NIRAS har gjort för att klassificera platserna som A-lägen grundar sig på att platserna idag redan har koncentrerade verksamheter. NIRAS gör även bedömningen att det här finns fysiska möjligheter att stärka platserna med verksamheter. På två av platserna – Lorensborg köpcentrum och Bellevuegårdens torg, finns det idag dagligvarubutiker som skapar flöden och gör platsen attraktiv för andra verksamheter.

Viktiga faktorer för utvecklingen av verksamheter i Lorensborg och Bellevuegården är liknande för andra mindre stadsdelar.

Nyttja de unika förutsättningarna i området

I Lorensborg och Bellevuegården är det de stora grönutrymmena och gårdarna mellan husen som utmärker området. Detta är viktiga tillgångar och de skapar något som är unikt i området. Grönområdena kan utvecklas och göras mer välkomnande med bra grillplatser, lekytor för barn och aktiviteter för vuxna, som t ex boulebana eller utomhusgym.

Skapa rätt förutsättningar för olika typer av verksamheter

Det är viktigt att tänka på vilka aspekter som skapar bäst förutsättningar för olika verksamheter. Restauranger och gym är t ex verksamheter som bör ligga synliga från gatan. Att det är bra solläge är viktigt för restauranger. För gym är inte solläget viktigt, däremot gärna nära en bil- eller cykelparkering. Båda dessa verksamheter skapar levande platser. Ett gym skapar även flöde av människor på kvällstid.

Förenings- och möteslokaler är inte lika lägeskänsliga som butiker. De behöver egentligen inte ligga vid gatan. Gatulägen kan självklart vara aktuellt om lokaler behöver fyllas upp och därmed bidra till en levande gatumiljö. 

Skapa bra tillgänglighet och framkomlighet, inte bara för bilar

En ordnad cykelparkering i nära anslutning till verksamhetsentréer är inte bara betydelsefull för cyklister. En bra placerad cykelparkering är viktig för att cyklar inte ska parkeras på olägliga platser och försvåra framkomligheten för andra.

För Lorensborg och Bellevuegården, där nya förslag på hållplatser diskuterats, är det bra om framtida busshållplatser ligger nära butikerna. Det är nödvändigtvis inte avgörande för butikernas ekonomi, men det är viktigt för de kunder som är beroende av bussen för att komma till butikerna och annan service.

Utredningen handlar inte om att glömma bort bilen. Andra funktioner i staden behöver ta en del av det oproportionerligt stora utrymmet som bilburna människor tar idag för att skapa fler bostäder och förbättra situationen för de som inte använder bil. Stadsdelshandelns främsta konkurrensmedel mot större handelsplatser och e-handel är närhet och tidsvinst. Parkering direkt utanför butiken blir därmed en stor fördel för verksamheterna i området. Det är ofta hård konkurrens om gatuutrymmet, men finns det plats för kantstensparkering för kortare ärenden, så är det bra.

Lokalt entreprenörskap

För sällanköpshandeln kommer mindre marknader att möta stora utmaningar från stora handelsplatser och från e-handeln. Små marknader har generellt ett för litet kundunderlag för att större kedjor ska vilja etablera sig där. Det lokala entreprenörskapet blir därmed viktigare i kombination med annan service. Det blir också viktigt att skapa en lokal kundbas med bra kontakt med närmarknader genom aktiviteter och digitala verktyg, både egna och gemensamma.

Stadsdelens renässans

Under de senaste åren har man återigen haft som ambition att bygga blandade stadsdelar. Under andra halvan av 1900-talet började man skilja stadens funktioner åt i stadsplaneringen till skillnad mot hur städerna var planerade innan. Då byggdes handel, kontor, butiker, hantverkare och verkstäder praktiskt i närheten av nya bostadsområden. Idag har detta stadsutvecklingsperspektiv fått en renässans och många kommuner brottas därför med att hitta metoder för hur dessa kvaliteter kan skapas och/eller återskapas.

Vid planeringen av bygget av Lorensborg skulle även här handel och service samlas kring torg och området var ursprungligen väl tillgodosett med kommersiell service. I flera av husens bottenplan placerades lokaler som innehöll butiker och verksamheter. Utbudet var brett och likt det man finner i stadskärnan idag (Bostadsmiljöer i Malmö, 2002).

Idag ser vi inte riktigt samma variation och utbud i Lorensborg och Bellevuegården, men fortfarande finns det man dagligen kan tänkas behöva. För planområdet innebär det att i takt med att bostäder byggs och befolkningen ökar, så kan handel samt kommersiell och offentlig service fortsätta att fungera väl och utvecklas kring de platser som NIRAS pekat ut som har de rätta förutsättningarna.

NIRAS har nyligen skrivit en idéskrift tillsammans med Nacka kommun och Svensk Handel om just planeringen av levande gatuplan i stadsmiljö. Rapportens finns att ladda ner här.