Road construction by Steninge Slottsby, Sweden
En ny väg binder samman Steninge Slottsby med Steninge allé.

Infrastrukturprojekt

NIRAS leder vägen till Steninge Slottsby

När Sigtuna kommun ska ansluta det nya bostadsområdet Steninge Slottsby till Steninge allé behöver man bygga en ny väg. NIRAS ansvarar för projektledningen och ser till att etapparbetet sker så smidigt som möjligt under infrastrukturprojektet.

NIRAS sköter projektledning åt Sigtuna kommun, när en cirka 1200 meter lång huvudväg ska byggas genom området som så småningom ska bli Steninge Slottsby. Steninge Slottsby är namnet på ett nytt bostadsområde med cirka 1000 bostäder som byggs i Sigtuna, nordväst om Stockholm. Den nya vägen ansluter till den redan befintliga vägen Steninge allé och på så vis öppnas området upp och blir tillgängligt för allmänheten.

Bevakar kommunens intressen

NIRAS arbetar bland annat med kravställning för Sigtuna kommun under projektets gång. Anledningen till att kommunens intressen behöver bevakas är att de kommer att ansvara för snöröjning och underhåll när väg och grönområde står klara. I projektledningsrollen ingår att NIRAS håller kontakten med alla kommunavdelningar som är inblandade i projektet; miljö och hälsa, kommunens projektledningsgrupp och infrastrukturgruppen. I arbetet ingår att informera, samordna och svara på frågeställningar som har med den nya vägen att göra.

Byggarbete i etapper

Byggnationen av den nya vägen sker i etapper allt eftersom arbetet med bostadsområdet färdigställs. Etappindelningen behövs på grund av projektets storlek och för att säkerställa produktionens framdrift sker i rätt takt. Man har bland annat utfört schaktnings- och VA-arbeten, byggt en anslutningsväg och en huvudväg. NIRAS samordnar arbetet med entreprenören, exploatören och projektören, samt ser till att invånarna som är bosatta i området kring Steninge Slottsby kan ta sig fram på ett smidigt sätt under byggnadsperioden. NIRAS har dessutom ett övergripande ansvar för att projektets tidsramar följs, att ekonomin sköts enligt betalningsplanerna och att produktionen sker enligt överenskommen planering.

Problem fick smart lösning

Under byggnationer uppstår det ibland oväntade komplikationer, då gäller det att projektgruppen har god kommunikation med alla inblandade intressenter för att kunna lösa komplikationerna på bästa möjliga sätt. Under byggnationen av vägen visade den geotekniska beräkningen en missbedömning av hur stor mängd berggrund som skulle behöva sprängas. Men att spränga berg är kostsamt, tar tid och kräver miljöskadliga transporter. Istället för att göra sig av med den överblivna bergskrossen beslutade projektgruppen att återanvända den i markarbetet i bostadsområdet. En bergkross hyrdes in som krossade stenen på plats, därefter fraktades den direkt till de olika kvarteren för de kommande husen. Denna lösning innebar att flera hundra kubikmeter sten kunde bevaras, istället för att säljas vidare och fraktas lång väg till andra byggen.