Construction work on the Södertälje canal
Den nya slussen kommer att breddas och förlängas och de gamla slussportarna kommer att bytas ut.

Projektering i Mälarprojektet

Ny sluss i Södertälje för ökad kapacitet

Mälarprojektet ska förbättra kapaciteten och öka säkerheten i farlederna genom Södertälje kanal och sluss samt farleden i Mälaren. NIRAS innehar rollen som projekteringsledare i projektet där det utöver en ny sluss även bland annat ingår en ny öppningsbar bro och nya gång och- cykelbanor utmed kanalen.

Mälarprojektet drivs av Sjöverket. Målet är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar.

NIRAS ingår i Mälarprojektet som projekteringsledare. Projekteringen är en pågående process som sker parallellt med det pågående byggarbetet.

Flera delar projekteras parallellt

Projekteringen tas fram och är fördelade i 75 olika paket som projekteras i fas med att bygget fortskrider.

NIRAS roll som projekteringsledare innebär ansvar för bygghandlingar och anpassningar från beställarens sida, kvalitetssäkring och granskning av entreprenörernas detaljprojektering.

NIRAS säkerställer att relationshandlingar tas fram med drift- och underhållsbeskrivningar, som beskriver objekt och hur dessa ska underhållas.

Större fartyg, nya aktivitetsytor och förbättrad sluss

I Södertälje kommer slussen att breddas och förlängas, där även de gamla slussportarna kommer att bytas ut. Den nya slussen kommer att vara cirka 220 meter lång och 25 meter bred. I projekteringen tillgodoses även arbetsmiljön för de anställda på plats. Detta vad gäller nya driftlokaler, förbättrad kvalitet på styrsystem, skärmar och annan teknisk utrustning. I anslutning till den nya slussen kommer även en öppningsbar bro att byggas.

Farlederna i Mälaren kommer att breddas och girar rätas samt i förekommande fall fördjupas, det vill säga muddras. Detta för att öka säkerheten och framkomligheten för större fartyg i Västerås och Köpings hamnar. Sjötrafikanordningar kommer att uppdateras samt erosionsskydd anordnas där så krävs.

På en 3,5 kilometers sträcka av Södertälje kanal som går rakt igenom Södertälje stad, kommer spontning på båda sidor av kanalen att genomföras för att kanalen ska kunna breddas under vattenytan. Här ska nya och förbättrade gång- och cykelstråk längs kanalen anläggas, samt gångbroar över till Kanalholmen. På så sätt ökar tillgängligheten till kanalen genom att mötesplatser och sittgrupper skapas utmed kanalen.

Projektet är till nytta både för människor, miljön och samhällsekonomin genom ökad kapacitet som kan avlasta väg- och järnväg.