Green field
Stor omsorg har lagts på att skapa en lämplig vägsträcka genom känsliga naturmiljöer.

Tvärförbindelse Södertörn

Gestaltningskrav för hållbar vägsträcka runt Stockholm

NIRAS företräder sedan 2016 Trafikverket som gestaltningsansvarig i projektet Tvärförbindelse Södertörn. I rollen som gestaltningsansvarig planerar NIRAS för en hållbar, funktionell och estetiskt tilltalande ny vägsträcka som tar hänsyn till omgivande miljö.

Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometer lång vägsträcka som ska anläggas mellan E4/E20 vid Skärholmen och Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Sträckan trafikeras av både bilister, kollektivtrafik och godstrafik, samt cyklister och gångtrafikanter. Förhoppningen är att den nya vägförbindelsen ska generera säkra, effektiva och hållbara resor för alla resenärer.

På uppdrag av Trafikverket upprättar NIRAS gestaltningskrav för vägsträckan och säkerställer att dessa följs under byggnationen. NIRAS planerar för anläggningen och gestaltningen av bland annat trafikled, trafikplatser, samt de gång- och cykelbanor som ingår i projektet. Man planerar även för ekodukter; särskilda faunapassager som är avsedda att skydda de djur som ska ta sig över vägen.

Samspelande krav

I projektets nuvarande skede utformar NIRAS de gestaltiska kraven i systemhandlingar och vägplan. Under denna process arbetar NIRAS mot uppsatta mål gällande bland annat konstruktion, miljö och säkerhet. Bearbetningen av kraven sker även i förhandlingar och överenskommelser med kommuner och fastighetsägare som direkt påverkas av den nya vägsträckan. Under byggnationsfasen är NIRAS ett fortsatt stöd och ansvarar för att dessa krav upprätthålls eller anpassas ändamålsenligt.

Omsorgsfull gestaltning

En viktig del i NIRAS arbete är att utforma gestaltningskraven med hänsyn till både miljö och människor. Bland de områden som Tvärförbindelse Södertörn omfattar finns så kallade Natura 2000-klassade miljöer. Natura 2000 är ett EU-nätverk som utser särskilda skyddsklassningar med syfte att hejda utrotning av arter och livsmiljöer. Därför har mycket omsorg lagts på att skapa en lämplig vägsträcka genom både kulturhistoriskt och landskapsmässigt känsliga miljöer.

Målet med NIRAS arbete är att gestalta en attraktiv väg med låg påverkan på det omgivande landskapet. I de fall då det är möjligt strävar NIRAS efter att bevara och förhålla sig till befintlig väganläggning. Avsikten är att utforma en funktionell väg som har kapacitet för tung godstrafik, med hänsyn till boendemiljöerna i nära anslutning till Tvärförbindelse Södertörn.

2 mil cykelväg

kommer att löpa parallellt med Tvärförbindelse Södertörn.