Permitting And Consent

Tillståndsgivning

Att våra kunder får de tillstånd som krävs för att bygga och driva havsbaserade vindkraftsparker och dessas kringanläggningar är viktigt, och vägen dit kan vara krävande. Vi hjälper våra kunder att navigera längs den ibland osäkra vägen till att erhålla nödvändiga tillstånd för att kunna installera och driva offshore-projekt. NIRAS har bidragit till ett stort antal tillstånd för vindkraft, inkluderande för några av världens största vindparker.

Etablerade rutiner och riskhantering

Även om de rättsliga kraven på tillstånd kan skilja sig mellan platser och länder, följer vi etablerade rutiner för att definiera relevanta processer och steg som krävs för att genomföra samråd, förbereda underlag och förbereda och lämna in ansökningar för våra kunders räkning. Under hela processen identifierar vi och dokumenterar risker för projektet. NIRAS har god kännedom och erfarenhet av  de svenska tillståndsprocesserna för offshore vindkraft i territoriala vatten liksom i Sveriges ekonomisk zon.

Säkerställande av rimliga riskreducerande åtgärder och villkor

Vi strävar alltid efter ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att alla åtgärder och villkor som är kopplade till tillstånd är så rimliga, proportionerliga och relevanta som möjligt.

När nödvändiga tillstånd har erhållits hjälper vi våra kunder att uppfylla alla villkor, inklusive övervakningskrav på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Tjänster

Våra tjänster inom tillståndsgivning inkluderar definition av processen, där vi granskar relevanta lagar och förordningar, relevant policy och vägledningar samt bevakar praxis. Vi identifierar och kartlägger dessutom viktiga konsulter och intressenter samt definierar projektet och dess nyckelkomponenter.

  • Organisation av tillståndsarbetet i samarbete med kunden, anlitade jurister och andra konsulter. I samband med detta identifierar vi potentiella problem och tar fram riskbedömningar och hanteringsplaner.

  • Genomförande av samråd och dialog med myndigheter och allmänhet, samt sammanfattande av samrådsredogörelse.

  • Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och andra tillståndshandlingar samt kvalitetssäkring av dessa. Detta inkluderar även att organisera de undersökningar och utredningar som ligger till grund för MKB:n.

  • Stödja kunden i att besvara yttranden från myndigheter och andra intressenter under pågående tillståndsärende. Organisera eventuella kompletteringar.

  • Vi kan även bistå vid huvudförhandlingar i domstol.

NIRAS erfarenheter omfattar decennier av att definiera och erhålla de tillstånd som krävs för att bygga och driva havsbaserade vindkraftsparker med tillhörande infrastruktur.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197