Undersökningar

I samband med framtagande av handlingar inför en ansökan om tillstånd till en vindkraftsetablering krävs nästan alltid undersökningar för att komplettera den tillgängliga kunskapen om ett område.

NIRAS innehar ofta uppdraget att föreslå och designa specifika undersökningsprogram anpassade till tillståndsprocessernas krav. Beroende på omfattningen av den befintliga kunskapen om området kan ibland skrivbordsstudier komplettera eller ersätta undersökningar. Normalt krävs olika undersökningsprogram för verksamhetens respektive delar som till exempel ett undersökningsprogram för vindparksområdet ett för kabelkorridorer med tillhörande landanslutningsområde.

För undersökningarna används ofta kombinationer av metoder och det planeras om möjligt gemensamma kampanjer mellan dessa för att uppnå synergieffekter. Exempel på ofta förekommande undersökningar som NIRAS utför med sina egna experter eller i samarbeten med andra:

 • Fisk och fisklek med t.ex. eDNA, trål, nätfiske.

 • Vegetation och djur på botten med ROV eller drop-video, samt med huggare för djur som lever i sedimenten. I grundare områden och i strandzonen kan dykning eller snorkling vara lämpliga metoder.

 • Marina däggdjur med eDNA, tumlardetektorereller flyginventering.

 • Fågel med observatörer, radar eller flyginventeringar.

 • Fladdermöss med akustiska detektorer.

 • Sedimentprovtagning med rörprovtagare, för kornstorlek och föroreningshalter.

Exempel på vanliga utredningar:

 • Utredning om verksamhetens påverkan på yrkesfisket. Intervjustudier och samhällsekonomiska analyser kan inkluderas.

 • Modellering av undervattensbuller vid undersökningar, anläggning, drift och avveckling.

 • Modellering av påverkan på hydrologiska förhållanden.

 • Modellering av sedimentspridning från anläggnings- och avvecklingsarbeten.

När en ansökan har godkänts hjälper vi våra kunder att utveckla och implementera kontrollprogram och miljöövervakningsprogram utifrån givna tillstånd och utfästelser i ansökningshandlingarna. Dessa program är vetenskapligt utformade för att säkerställa att villkoren uppfylls och att uppföljningen av etableringens eventuella effekter övervakas. 

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197