Renseanlaeg Ressourceanlaeg

Vattenbyggnad

Vi erbjuder rådgivning inom samtliga delar som rör vattnetskretslopp i vårt samhälle. Från vattenförvaltning, VA- och dagvattenutredningar, klimatanpassningar till komplexa detaljprojekteringar samt projekt- och byggledning. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta som beställarstöd inom samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden.

Rent vatten är en nödvändig förutsättning för alla livsformer. Våra vattenresurser är konstant under press, från kontaminering av miljöföroreningar och för mycket näringsämnen, utsläpp från avloppssystem och negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Därför är en hållbar vattenförvaltning helt avgörande.

Pågående klimatförändringar har lett till en kraftig ökning av översvämnings-problematik – oavsett var i världen man befinner sig. NIRAS utgår från ett holistiskt perspektiv där samarbete över teknikområdena är av stor betydelse för att kunna hanterar dessa utmaningar och samtidigt på bästa sätt utnyttja de synergier som fås.

Vi hjälper våra kunder att utreda och projektera alla typer av morgondagens lösningar för vatten, spillvatten samt dagvatten. Vi bidrar till framtidens klimatanpassade samhällen med hjälp av bland annat avancerade hydrauliska modeller. Vi hjälper våra kunder med naturbaserade lösningar för kreativ klimatanpassning där biologisk mångfald och rekreation står i fokus.

NIRAS har fler än  300 ingenjörer och naturvetare, som tillsammans har kompetens i alla olika delar av vattnets kretslopp.

Således erbjuder vi våra kunder helhetslösningar för hela vattnets kretslopp i vårt samhälle – detta baseras på en stark tradition av tvärgående samarbete och den samlande kunskapen som finns inom NIRAS som en multidisciplinär rådgivare med alla discipliner samlade inom koncernen.

Tjänster

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: