Renseanlaeg Ressourceanlaeg

Vattenbyggnad

Vi erbjuder expertråd inom hela vattenkretsloppet. Från förvaltning av grundvatten, vattendrag och sjöar till produktion av dricksvatten försörjning samt avloppsvatten, dräneringsteknik och klimatanpassning.

Vatten är viktigt för alla samhällen. Rent vatten är en nödvändig förutsättning för alla sätt att leva. Men vattenresurserna är ständigt pressade; från föroreningar från miljövänliga ämnen och för många näringsämnen, spill från våra dräneringssystem och tryck på den biologiska mångfalden. Därför är hållbar vattenförvaltning av största vikt.
Samtidigt är vatten en infrastrukturutmaning för varje stad och nation på grund av klimatförändringarna – oavsett var i världen du befinner dig. Holistiska och tvärvetenskapliga insatser är avgörande för att ta itu med utmaningarna samtidigt som synergier utnyttjas.

NIRAS har mer än 300 ingenjörer och vattenspecialister, som tillsammans har fullständig inblick i alla olika delar av vattenkretsloppet. Därför kan vi erbjuda expertråd inom alla discipliner relaterade till vatten.

Dricksvatten

Vi hjälper våra kunder att säkra framtiden för dricksvattenförsörjningen genom att designa nästa generations vattenverk och processanläggningar. Vi arbetar till exempel med att implementera mjukning av vatten, ta bort bekämpningsmedel och byta till mer hållbara material. Vår expertkunskap säkerställer också att kunderna uppnår bättre vattenkvalitet och försörjningstrygghet genom att uppgradera till effektivare distributionsnät med fokus på digitalisering och onlinemodellering. Och vi hjälper till med planering och analys som säkerställer hållbar uttag och skydd av grundvattenresurser.

Vårt varumärke är projektens helhetssyn, som täcker hela vattenkretsloppet. Vi jagar de tvärvetenskapliga lösningar som uppstår i nära samarbete med kunder och partners. Samtidigt strävar vi efter fortsatta framsteg inom vattensektorn genom digitalisering, innovation och kapitalförvaltning. Så här bidrar vi till att skapa hållbara lösningar för hela vattenkretsloppet– genom samarbeten med hög professionalism och konstant kvalitet i projektleveranser.

Avloppsvatten

Vi erbjuder råd om att framtidssäkra avloppsbolag – både i relation till klimatförändringar och ökade krav på effektiviseringar från myndigheter. Vi bidrar i alla projektfaser för avloppssystem och avloppsreningsverk. Från preliminära analyser och planering till design och till upphandlingsprocess samt byggledning för nybyggnation samt renoveringar.

Våra experter på rening av avloppsvatten hjälper till med strukturplaner, kapacitetsbedömningar och driftoptimeringar baserade på den senaste kunskapen och tekniken. Så hjälper vi våra kunder att bygga framtidens reningsverk. Denna utveckling handlar om att flytta nya reningsverk från de förväntade och rättsliga kraven och inspirera samhällen i andra delar av världen att arbeta med resursåtervinning, som vi gör i Danmark.

Innovation är nyckeln och NIRAS har gedigen erfarenhet av hur avloppsresurser kan utnyttjas genom digitala och mer hållbara lösningar. Visionen är en framtid där avloppsreningsverk blir resursanläggningar – och det är den utvecklingen som vi hjälper våra kunder att förverkliga.
Vi hjälper också till att utforma alla typer av dräneringssystem och lösningar för lokal regnvattenavlopp (LAR). Så här bidrar vi till morgondagens klimatanpassade städer med avancerad hydraulisk modellering, översiktsplaner och digital design i 4D.

Klimatanpassning Effektiva lösningar för vattencykeln kräver ett brett och tvärvetenskapligt samarbete. Våra expertrådgivare utformar klimatanpassning av städer samt mindre tätorter och landsbygd. Vi planerar "vattenvägen" i nära samarbete med våra 250 expertkollegor från Infrastruktur. Tillsammans bygger vi storskaliga molnburstunnlar, alla typer av pumpstationer samt kustskydd och stormvågsskydd.

Dessutom är en avvåra specialiteter denaturbaserade lösningarna för kreativ klimatanpassning i utkanten av staden, där biologisk mångfald och rekreationsområden integreras i klimatlösningar.

Så erbjuder vi våra kunder fördelarna med helhetslösning för hela vattencykeln – vilket möjliggörs genom en stark tradition av tvärsnittssamarbete och den kombinerade kunskapen från NIRAS som ett tvärvetenskapligt konsulthus med alla discipliner samlade under ett och samma tak.

Tjänster

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: