Drainage System Outflow Shutterstock 2162296 Photo Shutterstock

Vattenförvaltning

Vi ger stöd i arbetet med att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), det så kallade vattendirektivet, innebär att samtliga vattenförekomster inom EU ska skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Direktivet implementeras i svensk lag genom vattenförvaltningen där miljökrav i form av miljökvalitetsnormer har fastställts för samtliga vattenförekomster. En vattenförekomst pekas ut av Vattenmyndigheten och kan vara en sjö, ett vattendrag, kustvatten eller grundvatten. En förutsättning för att kunna uppnå god vattenstatus är samverkan mellan alla aktörer som påverkar ett visst vatten. Kommunerna i Sverige har ett viktigt ansvar att få en helhetsbild av vattenkvaliteten och vattenmiljötillståndet inom avrinningsområden så att miljökvalitetsnormerna uppnås. På vattenbyggnad kan vi erbjuda stöd i vattenförvaltningsarbetet genom exempelvis framtagande av lokala åtgärdsplaner för vatten och olika typer av planeringsunderlag som syftar till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Exempel på uppdrag

  • Vattenstatus i Linköpings kommun- ett kunskapsunderlag över kommunens sjöar och vattendrag

Beskrivning av exempeluppdraget

Framtagande av ett kunskapsunderlag över kommunens sjöar och vattendrag, med målsättningen om en pedagogisk och layoutad rapport som ska ligga till grund för kommunens översiktsplan och kommande arbeten med lokala åtgärdsplaner för vatten. Underlaget ger en helhetsbild av vattenmiljötillståndet för alla ytvattenförekomster och vilka åtgärdsbehov som krävs för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten enligt vattendirektivet. Underlaget utgår främst från VISS men även förnyad statusbedömning utifrån aktuella recipientprovtagningar och underlag. Kartmaterial i GIS som visar kommunens alla ytvattenförekomster och indelningar efter avrinningsområden. Tabeller över varje förekomst för att enkelt kunna hitta och få en bild av varje enskild vattenförekomsts statusklassning, miljöproblem, påverkanskällor och åtgärdsbehov.

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197