NIRAS bjöd in till inspirationsdag om lokalresursplanering

Artikel 1

För att avrunda 2018 och blicka mot 2019s utmaningar och möjligheter inom lokalresursplanering höll NIRAS en inspirationsdag. Seminarier blandades med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och dagen avslutades med en workshop.

den 20 december, 2018

När NIRAS träffar kunder på kurser, konferenser eller i andra sammanhang är det tydligt att fler och fler efterlyser ett forum där man kan utbyta erfarenheter och lära sig av hur andra gör.
NIRAS bjöd därför in till en dag där människor som arbetar på olika plan inom lokalförsörjning kan träffas och låta sig inspireras av varandras framgångar, eller lära sig av varandras motgångar.

Sammanfattningsvis fick deltagarna diskutera hur man kan arbeta med lokalförsörjning i enskilda verksamheter, hur man kan prioritera investeringar inom och mellan verksamheter, processer och drivkrafter för en lyckad lokalförsörjning, samt hur IT kan utgöra ett stöd genom hela processen. 

NIRAS inledde diskussionerna med några kortare seminarier inom aktuella ämnen – här följer några av höjdpunkterna:

Att skapa plats för alla – kapacitetsanalyser i befintliga lokaler

Innan man bygger nytt är det bra att se över vilka lokaler man har och hur de går att använda. Kanske används dem inte på bästa sätt? För att säkerställa kapaciteten i sina lokaler kan ett första steg vara att se hur verksamhetens idag påverkar kapaciteten i lokalen, som exempelvis att varje klass har ett eget klassrum (hemklassrum) – något som är vanligt i Sveriges låg- och mellanstadium. Nästa steg kan vara att identifiera byggnadens flaskhalsar, vilket kan vara för små matsalar eller för få toaletter. Att utöka byggnadens kapacitet genom att bygga bort flaskhalsarna är ofta en effektiv investering.

 • Att gå ifrån klassrum som är låsta till en klass (hemklassrum) är en effektiv förändring som ökar byggnadens möjlighet att få plats med fler elever, säger Viktor Dahlgren, konsult och föreläsare på NIRAS.

Vid workshopen diskuterade deltagarna frågan, och många ser möjligheterna men anser att utmaningen ligger i att driva igenom en förändring.

Håll även utkik efter publiceringen Idéskrift om effektiv användning av skollokaler, som är författad av Viktor Dahlgren NIRAS och ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting under början av 2019.

Att prioritera rätt – hur påverkas samhället ekonomiskt av olika investeringar?

Många kommuner står inför stora investeringar, ofta till följd av en stark befolkningstillväxt, men har en begränsad budget. I många av fallen styrs investeringar av lagar och regler som gör att de måste prioriteras – men hur kan man göra för att prioritera mellan projekt och vilka samhällsekonomiska konsekvenser kan uppstå?

 • Att investera i en idrottshall kan skapa indirekta effekter som t.ex. ett utökat föreningsliv vilket ger ekonomiska konsekvenser i samhället genom ökad hälsa, trygghet och integration. Något som i sin tur kan minska barriären mot arbetsmarknaden eller risken för utanförskap, säger Simon Malm, konsult och föreläsare på NIRAS.

Vid workshopen diskuterade deltagarna frågan, och i många fall saknas en tydlig beslutsprocess i deras egna organisationer vilket leder till att besluten redan är tagna innan någon djupare analys av investeringarna har gjorts.

Att ställa om till en långsiktig och hållbar planering - att koppla samman organisation, processer och drivkrafter

Flera organisationer står inför utmaningen att ställa om sin verksamhet till att tänka mer strategiskt, långsiktigt och hållbart i sitt lokalförsörjningsarbete. Hur gör man för att få igång en stor organisation i detta med många berörda?

 • Vad är det som påverkar planeringen?
 • Vilka hinder finns?
 • Vad krävs för att lyckas?
 • Dokumenterade beslutade mål och visioner är en viktig förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Det måste också finnas en förankrad arbetsprocess för arbetet. Hinder och motkrafter till föreslagna förändringar kan mötas med att utnyttja drivkrafter som har sin grund i att människor i organisationen kan påverka och känna ett socialt ansvar för föreslagna effektiviseringar som positivt medverkar till en bättre miljö, säger Bertil, seniorkonsult och föreläsare på NIRAS.

 

På den efterföljande workshopen lyfte deltagarna några av deras utmaningar, som bland annat var:

 • Vikten av att lyfta fram vinsterna av minskade lokalkostnader för verksamheten
 • När, hur och med vilka som vi kommunicerar med under processens gång
 • Risken av att verksamheterna saltar sina behov
  Att politiska beslut tas utan koppling till planer, process eller mål

Att arbete med IT stöd - en utblick mot Danmarks stöd för fysisk planering

Våra danska kollegor gav en inblick i hur den fysiska planeringen – allt från hur översiktsplaner till detaljplaner – fungerar och är reglerade i Danmark. Näringsdepartementet i Sverige har under 2017 och 2018 utrett möjligheterna att utveckla den svenska översiktsplaneringen, där resultatet av utredningen har hänvisat till Danmark och Norge som förebilder i frågan.

 • I Danmarks kommuner är hela den fysiska planeringsprocessen digitaliserad, och i flera kommuner finns en öppen åtkomst till samtliga översiktsplaner, detaljplaner, förslag och möjlighet till digital medborgardialog, säger Flemming Munck, marknadschef Informatik på NIRAS.

Vid workshopen diskuterade deltagarna digitaliseringen i deras egna organisationer, där det i många fall syns en utökad användning av GIS (Geografiskt Informationssystem) främst i planeringen av kommunal service.

Vill du veta mer?

Emelie Krantz

Emelie Krantz

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 14

Se också