Privacy policy - Integritetspolicy

NIRAS A/S [CVR-nummer: 37295728] är dataansvarig för den information vi samlar in från dig, vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.

Vi tar personuppgiftsskyddet på allvar, och därför har vi gjort denna sekretesspolicy. Nedan ser du hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss angående hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Sortemosevej 19, 3450 Allerød, Danmark
NIRAS-GDPR@NIRAS.dk / T: +45 4810 4200

Behandling av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter och all typ av information som till viss del är relaterad till dig personligen. Om du av någon anledning inte vill att vi ska hantera denna information kan det orsaka problem för att upprätthålla och uppfylla möjliga avtal och juridiska skyldigheter.

Potentiella klienter

För att du ska kunna bli vår klient måste vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • CVR-nummer

Vi samlar in personuppgifter om våra kunder för följande ändamål:

 • Möjligt framtida samarbete eller ekonomisk transaktion
 • Administration av din relation till oss

Vi samlar in denna information på följande rättsliga grund:

 • Företagets legitima intresse av att samla in och bevara uppgifter om våra potentiella kunder är att främja kommunikationen mellan de två parterna. Endast data som har tillhandahållits av kunden kommer att

sparas.

Vi lagrar personuppgifterna så länge som lagstiftningen tillåter det och vi raderar dem när vi inte längre behöver dem. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden för att vi behåller den. Normalt kommer uppgifter om potentiella kunder att raderas efter avtalets upphörande eller när korrespondensen inte längre anses vara relevant. Vi kommer dock att behålla uppgifterna så länge kundrelationen fortfarande existerar.

 • Uppgifter om potentiella kunder kommer att raderas senast två år efter den sista kontakten eller på kundens begäran.

Kunder

För att du ska bli vår kunder måste vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • CVR-nummer ensamhandlare
 • Underskrift

Vi samlar in personuppgifter om våra kunder för följande ändamål:

 • Behandla ditt köp och leverera våra tjänster
 • Administration av din relation till oss

Vi samlar in denna information på följande rättsliga grund:

 • Behandlingen sker baserat på fullgörande av avtalet mellan kunden och NIRAS A / S

Vi behåller personuppgifterna så länge som lagstiftningen tillåter det och vi raderar dem när vi inte längre behöver dem. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden för att vi behåller den. Uppgifter om potentiella kunder raderas vanligtvis när avtalet sägs upp.

 • Uppgifter om klienten raderas senast fem år efter att samarbetet upphört.

Leverantörer och samarbetspartners

För att du ska bli vår leverantör eller samarbetspartner måste vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • CVR-nummer ensamhandlare
 • Underskrift

Vi samlar in personuppgifter om våra leverantörer och partners för följande
ändamål:

 • Behandlar våra köp / tjänster
 • Administration av din relation till oss

Vi samlar in information på följande rättsliga grund:

 • Behandlingen sker baserat på fullgörande av avtalet mellan kunden och NIRAS A / S

Vi behåller personuppgifterna så länge som lagstiftningen tillåter och vi raderar dem när vi inte längre behöver dem. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden för att vi behåller dem. Uppgifter om potentiella kunder raderas vanligtvis när avtalet sägs upp.

 • Uppgifter om leverantören raderas vid utgången av produktgarantin, annars sparas information i enlighet med bokföringslagen

Sökande

När vi får din ansökan kommer den att läsas igenom och hanteras enligt följande princip:

Din ansökan inklusive bilagor kommer att distribueras internt till relevanta personer som är involverade i rekryteringsprocessen.

Personuppgifter som mottas under rekryteringsprocessen hanteras enligt följande:

Samtycke; I samband med att sökanden själv vidarebefordrar sina uppgifter till NIRAS, behandlas dessa uppgifter med den sökandes samtycke, och vår hantering kommer att sluta vid den tidpunkt då samtycket dras tillbaka.

Vi lagrar din ansökan inklusive bilagor tills vi hittar rätt kandidat och rekryteringsprocessen upphör. Därefter raderas din ansökan inklusive bilagor.

Vid spontanansökningar lagrar vi din ansökan inklusive bilagor i sex månader, varefter den raderas.

Om vi ​​vill lagra din ansökan inklusive bilagor i mer än sex månader kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke. 

Ditt samtycke är icke-obligatoriskt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, på ovanstående kontaktinformation.

Annan information om processen

Säkerhet

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller görs kända för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. Dataansvarig kommer att se till att hanteringen endast kan ske när all principer har uppfyllts, enl. dataskyddsförordningen, avsnitt 5.

För att öka medvetenheten om vikten av anställdas beteende genomförs medvetenhetskampanjer med information, frågesporter och phishing-tester.

Andra IT-säkerhetsåtgärder utförs enligt följande:

NIRAS har fullt fokus på vår IT-säkerhet. Användarnas medvetenhet och IT-avdelningens beredskap värdesätts högt. Servrar och datorer och annan kritisk utrustning skyddas och patchas regelbundet etc.

NIRAS har en IT-säkerhetspolicy som tar hänsyn till nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Datautvinning

Vi samlar in, hanterar och behåller endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra angivna mål. Dessutom kan det vara föremål för lagstiftningskontroll vilken typ av datainsamling och lagring som behövs för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av informationen vi behandlar kan också bestämmas av kravet på att uppfylla ett kontrakt eller någon annan rättslig skyldighet.

Uppdaterad data

Eftersom våra tjänster är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna som anges ovan för att meddela oss om ändringar, vi kommer då att se till att uppdatera dina personuppgifter. Om vi ​​blir medvetna om att dina uppgifter är felaktiga kommer vi att uppdatera dem och hålla dig informerad.

Vidarebefordran av information

Vi använder flera tredje parter för att lagra och hantera data, inklusive leverantörer av IT-lösningar: Activecampaign, Coma Systems, FileShare, Maconomy, Microsoft och Umbraco. Dessa företag hanterar endast information för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften. I förekommande fall kan uppgifter vidarebefordras till advokater, banker, myndigheter, dotterbolag, revisorer, försäkringsbolag och pensionsleverantörer.

Vi använder endast dataföretag i EU och tredjeländer som har nödvändiga säkerhetsrelaterade garantier och företag i länder som kan ge dina uppgifter adekvat skydd.

I vissa fall använder vi dock amerikansk programvara och lösningar i samband med den dagliga driften. En riskbedömning görs för varje leverantör.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att när som helst informeras om de uppgifter vi lagrar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur lång tid vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig i den utsträckning vi förmedlar uppgifter i Danmark och utomlands.
 • På din begäran kan vi ge dig de uppgifter vi har om dig. Tillgången kan dock begränsas för andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.
 • Om du tror att de personuppgifter som vi behåller är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade. Du måste kontakta oss för information om felaktigheterna och hur de kan korrigeras. Var så specifik som möjligt om dina korrigeringar, annars kommer det att komplicera vårt arbete och kan i vissa fall leda till att vi inte följer din korrigering.
 • I vissa fall har vi en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. om du återkallar något givet samtycke. Om du tror att dina uppgifter inte längre krävs i förhållande till det syfte för vilket vi erhöll dem, kan du be oss radera dem. Dessutom kan du kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till det Danska data säkerhetsföretaget Datatilsynet
 • Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi vidarebefordrar dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan skicka din invändning till oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Om ditt klagomål är motiverat kommer vi att se till att vi inte längre hanterar dina personuppgifter.
 • Du kan använda dataportabilitet om du vill att dina data ska överföras till en annan dataansvarig eller datahanterare.
 • Vi raderar dina personuppgifter på eget initiativ när de inte längre krävs för det ändamål för vilket vi samlade in dem eller när vi inte har några lagliga rättigheter att lagra dem längre.

När du kontaktar oss med en begäran om att dina personuppgifter ska korrigeras eller raderas kommer vi att undersöka om villkoren uppfylls och kommer att genomföra korrigeringar eller radering så snart som möjligt.

Du göra anspråk på dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i början av detta dokument