Projekt

Dagvattenutredning till planprogram för fortsatt utveckling av bostadsområden inom Järvastaden

Rain Grate Ns 06550 Photo Colourbox

NIRAS har levererat övergripande dagvattenutredning till planprogram för Järvastaden. Utredningen har utförts i en tidig fas för att belysa förutsättningar, identifiera potentialla risker samt viktiga faktorer för en framtida strategisk hantering av dag- och skyfallsvatten.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

I nya stadsdelen Järvastaden har flera bostadskvarter har redan byggts eller är under uppförande, och planläggning pågår för att utöka bebyggelsen ytterligare. Tillsammans utgör de tillkommande planområdena ca 20 ha som idag generellt består av kuperad skogsmark och verksamhetsområden.

Uppdraget har syftat till att ta fram en översiktlig dagvattenutredning på programnivå för tillkommande detaljplaner i Järvastaden.  Dagvattenutredningen syftar till att i ett tidigt skede få förståelse för hur framtida detaljplaner inom Järvastaden påverkar dagvattensituationen, identifiera problemområden som behöver åtgärdas samt ge förslag på ytor som är lämpliga för en större åtgärdssatsning gällande dagvatten.

Inom utredningen ges även förslag på omhändertagandet av dagvatten avseende fördröjning och rening på allmän platsmark, samt förslag på höjdsättning. Föroreningsberäkningar har gjorts och omfattar både mängder och halter, samt hur de påverkar recipientens statusklassificering och möjlighet till uppfyllandet av MKN.

Det finns flera försvårande aspekter inom planområdena avseende dagvattenhantering som behöver lösas vid planläggning. Problemområden som har identifierats och analyserats avser befintliga markhöjder (särskilt de planområden som lutar brant), översvämningsrisk (framförallt kopplat till vägportar) och närhet till större vägar eller kraftledning.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: