Projekt

Doktorandprojekt ska guida byggsektorn mot hållbarhet

Ny Kons

Byggsektorn har enorm potential för att minska sitt miljöavtryck. Ett doktorandprojekt kommer att ge sektorn verktyg för att kvantifiera och dokumentera hållbarhet och samtidigt hjälpa med att förverkliga FN’s världsmål.

den 23 oktober, 2020
  • SDG: #7, #9, #11, #13
  • Sektorer: Byggprojekt, Energi
  • Länder: Sverige

Byggsektorn står för inte mindre än 39% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen, vilket framgår av FN: s klimatrapport från 2018. 

 Denna andel inkluderar allt från produktion av byggmaterial och det faktiska byggandet av byggnader till energiförbrukning under byggnadens livslängd och rivning.

Det finns alltså en stor potential för förbättringar under byggnaders livslängd.

Sektorn står dock inför utmaningen att det är svårt att mäta hållbarhet på ett sätt som styr beslut och driver effektiva lösningar.

Civilingenjör och doktorand, Mia Heide håller på att lösa denna utmaning i samarbete med NIRAS och DTU.

Målet är att utveckla en operativ metod för bedömning av hållbarhet i olika branscher, både i förhållande till FN: s världsmål och i förhållande till absoluta hållbarhetsmål. Dessutom syftar projektet till att identifiera ledstjärnor i den danska byggsektorn.

Absolut Hållbarhet

Absolut hållbarhet avgör en produkts hållbarhet genom att relatera produktens miljöavtryck till planetens bärförmåga.

Detta innebär att varje produkt är ansvarig för en viss andel av hela "klimatbudgeten" som vår jord kan hålla till.

"Klimatbudgeten" definieras av planetens gränser. Om dessa gränser överskrids, kan det leda till enorma och bestående klimatförändringar.

Relativ hållbarhet jämför däremot två liknande produkter och anger vilken produkt som är mest hållbar. Det säger således ingenting om hur hållbara produkterna verkligen är.

Planetens gränser och safe operating space (SOS)

Planetens gränser är ett koncept som utvecklades år 2009 av en grupp miljövetenskapsmän under ledning av Johan Rockström. Gruppen identifierade nio system på planetens och satte gränser för var och en av dem. Om gränsvärdet överskrids - till exempel om det finns för mycket koldioxid i atmosfären - går vi in i en riskzon där konsekvenserna är okända, men potentiellt katastrofala.

Till skillnad från riskzonen är the safe operating space de gröna cirklarna i mitten, där vi fortfarande är inom planetens gränser.

Mia Heide Cropped

Till exempel skulle en relativ minskning av koldioxidutsläppen från en produktion på 10% vara en tydlig förbättring, men detta utesluter inte möjligheten att produkten i sig kan vara skadlig för miljön.

De ursprungliga forskningsaktiviteterna på doktorandprojektet består av att utveckla metoder för att tilldela ett safe operating space (SOS) för ett visst projekt och att sätta gränser för hållbarhet baserat på planetens gränser i förhållande till SDG.

Absolute Sustainability

Hållbarhet under hela livet

För att minska klimatpåverkan från byggsektorn är det viktigt att se byggnaders livslängd som helhet.

Det omfattar alla processer i de olika faserna i en byggnads bygglivscykel; utvinning av råvaror, produktion, konstruktion, drift / användning och rivning samt avfallshantering efter att byggnaden är borta.

Building Life Cycle

Mål: ett hållbarhetsverktyg för byggsektorn

Med dessa generiska grundläggande principer kommer projektet att använda den danska byggsektorn som case för att utveckla, testa och demonstrera SDG-bedömningsmetoden, som kommer att vara den första i sitt slag.

Projektet syftar till att ge de intressenter som är involverade i byggprojekt ett verktyg för att kvantifiera och dokumentera hållbarhet i ett absolut sammanhang i förhållande till SDG under en byggnads livscykel.

Detta gör det möjligt för dem att använda kvantitativt "SDG-tänkande" som en del av sin strategiska planering för att stödja SDG och undvika att överskrida planetens gränser.

Dessutom kommer projektet att bidra till att förverkliga politiska klimat- och miljömål (t.ex. 70% koldioxidminskning).

Vill du veta mer?

Mia Heide

Mia Heide

Civil Engineer

Allerød, Denmark

+45 4299 9261

Se också