Projekt

Hållbar och långsiktig dagvattenhantering inom Järvastaden IP

Sidewalk Ns 08408 Photo Betina Garcia

NIRAS har levererat dagvattenutredning samt skyfallskartering med modellering av olika nederbördsscenarion. Föreslagna åtgärder tryggar en långsiktig och hållbar hantering av dagvatten samt extrem nederbörd.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

I nya stadsdelen Järvastaden har flera bostadskvarter redan byggts eller är under uppförande, och planläggning pågår för att utöka bebyggelsen ytterligare.

Nordväst om Ulriksdals pendeltågsstation pågår detaljplanarbete för en ny idrottsplats med konstgräsplaner, klubbhus och ytor för spontanidrott inom Järvastaden. Planområdet ligger i anslutning till en vägport under järnvägen som utgör en instängd lågpunkt som översvämmas vid kraftiga dagvattenflöden.

Uppdraget har syftat till att undersöka hur den planerade bebyggelsen kommer påverka dagvattenflöden och föroreningsbelastningen från dagvatten i jämförelse med nuvarande förhållanden och föreslå åtgärder för dagvattenhantering. En skyfallskartering har även tagits fram till detaljplanen avseende ett 100-årsregn.

I skyfallsutredningen har en skyfallsmodell byggts upp för att visa riskområden, flödesvägar och flödeshastigheter och har tagits fram med hjälp av programvaran MIKE 21 från DHI. Nuläget samt planerad situation efter ombyggnad (med eller utan föreslagna åtgärder) har simulerats med ett klimatanpassat 100-årsregn, och konsekvenser på vägområdet vid den låglänta vägporten har analyserats vid olika översvämningsscenarion.

Åtgärderna som föreslås för dagvatten- och skyfallshantering omfattar makadammagasin under spelplanerna, växtbäddar, planteringsytor med träd och skålformade grönytor inom planområdet. Inom planområdet planeras även skyfallshantering för två närliggande planområden i Järvastaden.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197