Projekt

Planering för framtidens skolbyggnader

Imagewithfallbackandmagik (1)

NIRAS har genomfört en kapacitetsutredning av samtliga kommunala grundskolor i Gävle kommun. Utredningens beräkningar fastslår skolornas kapacitet och framhåller förslag för relevanta och lönsamma åtgärder, för att kommunens skolor ska fungera långsiktigt.

den 3 november, 2017
  • SDG: #4
  • Sektorer: Facility management
  • Länder: Sverige
  • Klient: Gävle kommun

Befolkningsprognosen för antalet elever mellan förskoleklass upp till årskurs 9 förväntas öka med 20% till år 2025 i Gävle kommun. På uppdrag av kommunen, beräknade NIRAS skolornas förmåga för att kunna ta emot fler elever i framtiden på ett optimerat sätt.

Precisa beräkningar och omsorgsfulla förslag

Utifrån befolkningsprognosen samt ritningsunderlag över skolorna, kunde NIRAS göra beräkningar för hur väl skolan skulle klara av ett ökat antal elever inom kommande 10 år. I utredningen presenterades även alternativ för hållbara lösningar.

Beräkningarna var djupgående för varje enskild skola. De berörde bland annat skolornas lokalfunktioner och dess area, i relation till antalet elever och elevernas timplan. NIRAS beräknade till exempel hur mycket utrymme en elev behöver i en viss undervisningssal under sina skolår. Rapporten visar skolornas faktiska begränsningar.

Kalkyleringarna visade även förslag för vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva, om det till exempel är lönsamt att bygga om eller bygga ut vissa skolor.

Fler elever i Gävles grundskolor

  • 29 kommunala skolor ingick i projektet
  • Antalet elever beräknades mellan årskurs F-9
  • År 2016 var antalet elever 8 926
  • År 2025 förväntas antalet elever öka till 10 744

När utredningen var klar, presenterades en sammanställning för Gävle kommun som ger en helhetsbild av skolornas förmåga och förutsättningar att hantera den förväntade elevökningen de kommande 10 åren.

Tar höjd för kostsamma byggnadslösningar

En kapacitetsutredning genomförs med syfte att fungera som ett beslutsunderlag för politiken. Utredningen fungerar i förebyggande syfte för att undvika tillfälliga byggnadslösningar, som tillexempel baracker och paviljonger. Dessa är både kostsamma och kortsiktliga samt kan riskera att kvalitén på undervisningen blir lidande. NIRAS kapacitetsutredningar ger förslag på hur kommunens pengar kan förvaltas på bästa sätt och för att kommunens skolor får ändamålsenliga lokaler.

Se också