Projekt

NIRAS att genomföra miljöstudier inför etableringen av Energiön i Nordsjön

Vaagehvaler

Energinet har valt NIRAS för att genomföra strategiska miljöbedömningar samt miljöstudier av den föreslagna Energiön och omgivande vindkraftsparker till havs i Nordsjön. Under de kommande åren (fram till 2024) kommer NIRAS att registrera och studera marina däggdjur, fiskpopulationer och fågelfauna (bland annat) under olika tider på året.

den 12 augusti, 2021
 • SDG: #14, #7
 • Sektorer: Miljö
 • Länder: Danmark
 • Klient: Energinet

Efter det nyligen genomförda anbudet av Energinet fick NIRAS uppdraget att genomföra strategiska miljöbedömningar och genomföra miljöstudier i samband med den föreslagna utvecklingen av en ny energiö i Nordsjön, som kommer att ligga ca. 100 km från den danska västkusten. NIRAS-specialister i Danmark och Storbritannien kommer att ta sig an uppdraget tillsammans med ett starkt team av underkonsulter från DCE, University of St. Andrews, Bio-App, DNV och Integra Consult.

Planen omfattar etablering av den första energiön i Nordsjön, samt en 3 gigawatts vindkraftspark till havs, med möjlighet till en efterföljande utbyggnad till 10 gigawatt. Energiön blir det hittills största förnybara energiprojektet i Danmark och i Nordsjön.

Teamet som genomför miljöbedömningarna och studierna för Energinet har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans. Teamet har också lett miljöstudierna för Energinet i samband med Hesselø vindkraftspark till havs.

”I NIRAS arbetar vi mycket inom områdena miljö, hållbarhet och energi. Det är oerhört viktigt för oss att vara en del av ett så centralt projekt i den danska energisektorn. Ett komplext, unikt och politiskt betydelsefullt projekt som vi ser fram emot att komma igång med”. Betina Haugaard Heron, NIRAS projektledare

Bekanta uppgifter i okända vatten

NIRAS är en global aktör inom offshorekonsultverksamhet med specialister baserade i Europa och Asien och är mycket glada över att ha fått detta nya uppdrag av Energinet.

”Även om vi har mer än 25 års erfarenhet av konsultverksamhet från tidig fas med förstudier av etablering och drift av havsbaserade vindkraftsparker ser vi verkligen fram emot detta uppdrag. Projektet ger nya professionella utmaningar med etableringen av en konstgjord ö utöver vindkraftsparker till havs. Det krävs detaljerade miljöstudier under de närmaste åren, inklusive undersökningar av marina däggdjur där tumlare, vitnosdelfiner och vanliga vikvalar kommer att registreras, säger Betina Haugaard Heron och fortsätter: "Energiön i Nordsjön kommer att ligga mycket längre bort från kusten jämfört med tidigare projekt i Danmark, och i ett område där biologin ännu inte har registrerats i samma detalj som i många andra havsområden."

Den strategiska miljöbedömningen

En central del i uppdraget är utarbetandet av en strategisk miljöbedömning (SEA) av planen för etableringen av energiön, i första hand baserad på befintliga data och information om miljöförhållanden, inklusive vilda djur.

Syftet är att identifiera de förväntade betydande miljökonsekvenserna av planen och att föreslå alternativ för att mildra negativa effekter. SEA kommer att rådgöra med allmänheten, där allmänheten kan kommentera och bidra till dess resultat. Informationen och bedömningarna i miljörapporten, samt synpunkter som gjorts vid förhandlingen, kommer att beaktas i beslut som fattas av den danska energimyndigheten (den myndighet som ansvarar för miljöbedömningen av planerna för Energiön) angående det specifika projektet som ska genomföras.

NIRAS kommer dessutom att utarbeta en rapport i enlighet med reglerna i miljöprövningslagen, för att den danska energimyndigheten ska informera sin bedömning av planerna för Energiön.

Miljöbedömningar

Mellan nu och 2024 kommer NIRAS att genomföra undersökningar och analyser av data för marina däggdjur, fiskpopulationer och fågeldjur under olika tider på året i området där den föreslagna energiön och vindkraftsparken till havs kommer att ligga.

Data och rapporter från dessa studier kommer att användas av Energinet och den danska energimyndigheten i den inledande utvecklingen av energiöprojektet. Miljöstudierna är också väsentliga för den efterföljande upphandlingsprocessen för att välja utvecklare för ön och de omgivande vindkraftsparkerna.

Studierna kommer att hjälpa utvecklare att identifiera potentiella risker i projektområdet och är därför en viktig informationskälla för dem som förbereder sina anbud under koncessionsupphandlingsprocessen. De utvecklare som väljs ut genom denna process kommer sedan att göra omfattande miljöbedömningar av de specifika projekten.

”Vi ser fram emot att komma igång med uppdraget som är både spännande och yrkesmässigt utmanande. Att miljön är en så viktig förutsättning för att genomföra detta betydelsefulla projekt för den gröna omställningen gör oss bara mer motiverade”. Margot Møller Nielsen, Projektledare på uppdraget.

Om energiöar

En politisk majoritet har beslutat att två energiöar ska etableras i Danmark.

 • En av dem blir en konstgjord ö som ligger ca. 100 km utanför Jyllands västkust i Nordsjön. När den är färdig kommer energiön i Nordsjön att samla in 3 GW energi från havsbaserade vindkraftsparker nära ön, som kommer att exporteras till Danmark och andra länder. På sikt kan energiön i Nordsjön byggas ut till en kapacitet på 10 GW.
 • Den andra energiön är Bornholm, som enligt planen ska bli ett insamlingsnav för 2 GW energi från vindkraftsparker till havs på Rønne Bank ca. 20 km från Bornholms södra kust. Härifrån kommer grön energi att exporteras till Själland och andra länder. Rambøll fick uppdraget för miljöstudier för denna del av projektet.
 • 1 GW vindenergi är tillräckligt för att ge motsvarande en miljon hushålls årliga energiförbrukning.

Om miljöstudierna

Miljöstudierna kommer att genomföras utifrån både befintliga data och nya studier i Nordsjön fram till 2024. Leveranserna för detta arbete omfattar:

 • Upprättande av rapporter att använda för miljöprövning av planerna för energiöarna enligt föreskrifter i miljöprövningslagen.
 • Utarbetande av bedömningar avseende energiöarnas påverkan på skyddade Natura 2000-områden.
 • Studier av havsbottens flora och fauna.
 • Studier av marina däggdjur i området, populationsstorlek och rörelser.
 • Studier av fågelvandringsvägar, deras övervintring samt födo- och häckningsplatser.
 • Studier av migrationsvägar eller matsökning efter fladdermöss till havs.
 • Studier av fiskar och fiskpopulationer, deras lekplatser m.m.

Studier av fiskeverksamheten i området.

Se också: