Projekt

Mosegårdskvarterets dagvatten leds till den lokala mossen

Til Nirasdk Nymosen Gentofte

Ett klimatanpassningsuppdrag i Gentofte Kommun, norr om Köpenhamn, leder dagvatten runt avloppet och till en närliggande mosse, Nymosen. Genom rännor i vägen, upphöjda trottoarkanter, dagvattensjöar och vägbäddar renas dagvattnet och leds ut i våtmarken.

den 30 oktober, 2020
  • SDG: #15
  • Sektorer: Vattenbyggnad, Miljö
  • Länder: Danmark
  • Klient: Gentofte Kommun och Novafos

Ett klimatanpassningsuppdrag i Mosegårdskvarteret i Gentofte Kommun kommer i framtiden att skydda området från kraftiga regnskurar och skyfall. Med en lokal ambition att skapa mer utrymme i avloppet kommer dagvattnet i framtiden att riktas till den lokala mossen, Nymosen.

Med i rännor på vägen och upphöjda trottoarkanter är dagvattnets väg till mossen noggrant planerad. Innan dagvattnet når sin slutstation i mossen renas det i vägbäddar och reningsbassänger. Som konsult för företaget Novafos och Gentofte kommun har NIRAS utarbetat detta förslag som en lösning på avlastning i dagvattensystemet.

Dagvatten genom reningsbassänger och vägbäddar

På grund av förorening i mossbotten och dålig vattenkvalitet är det viktigt att dagvattnet renas innan det rinner ut i mossen. Detta beslutades av NIRAS biologer efter att ha undersökt levnadsförhållandena för växter, fiskar och fåglar i och runt mossen. En central lösning med reningsbassänger (förbassäng och huvudbassäng) och en decentraliserad lösning med vägbäddar i kvarteret ska därför säkerställa att dagvattnet renas innan det rinner ut i mossen.

I vägbäddarna kommer dagvattnet att sippra ner genom det översta jordskiktet, kallat filterjord, och på detta sätt renas dagvattnet naturligt. Det renade dagvattnet rinner därefter ner i några stora, underjordiska vattentankar som är nergrävda under vägbäddarna. Här kan dagvattnet lagras så att det inte skickas direkt till Nymosen utan istället fördröjs och släpps kontinuerligt ut.

En del av klimatsäkringen är också att leda dagvattnet genom bassänger som byggs nära Nymosen. Här kommer växtlivet i bassängerna hjälpa till att rena vattnet innan det rinner ut i mossen.

Tvärvetenskap

NIRAS biologer deltog också i uppdraget. De studerade levnadsförhållandena för växter, fiskar och fåglar i och runt Nymosen.

Mosegaardskvarteret 1B

Rutten för dagvattnet planeras

Vägarna i Mosegårdskvarteret spelar också en viktig roll för att göra området klimatsäkert. Även om området har fördelen att vägarna lutar ner mot Nymosen och därför automatiskt riktar dagvattnet i den riktningen, finns det fortfarande ett behov av att planera vägen för dagvattnet så att det leds mot mossen. Genom att göra rännor i vägarna där dagvattnet kan rinna och höja trottoarkanterna på de platser där dagvattnet potentiellt kan rinna fel väg, säkerställs att mossen blir slutstation för dagvattnet.

På detta sätt kombinerar projektet de plana, nedförsbacke- och uppförsbackevägarna i en konkret plan för hur dagvattnet ska rinna när det regnar. Med planen ser kommunen till att vattnet inte hamnar i lågt belägna områden och skapar översvämningar till invånarnas besvär. Samtidigt avlastas och framtidssäkras det befintliga avloppssystemet så att det kan hantera de ökande mängderna dagvatten i framtiden.

Mosegaardskvarteret 1A

Vill du veta mer?

Uffe Bay Bøgh Vinther

Uffe Bay Bøgh Vinther

Advisor

Allerød, Denmark

+45 4810 4260

Jacob Dahlin

Jacob Dahlin

Senior Project Manager

Holbæk, Denmark

+45 2089 5224

Se också