Projekt

Ny användning av jordbruksmark kräver utbyggnad av vattenförsörjningen, hantering av spillvatten och dagvatten

Urban Flooding Ns 08185 Photo Colourbox

Jordbruksmark sydost om Landskrona Station ska omvandlas till industri- och verksamhets-områden. NIRAS bidrar med VA- och dagvattenutredningar till två nya detaljplaner. Stort fokus på klimatanpassning och hantering av så väl ordinär nederbörd som skyfall.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

Två nya detaljplaner har tagits fram avseende jordbruksmarken sydost om Landskrona station. Vid planerad exploatering kommer markanvändningen ändras från nuvarande jordbruksmark till industri- och fastighetsanvändning. Ytan som är (ca 80 ha) kommer hårdgöras till 90 %, vilket ställer stora krav på hanteringen av dagvatten både avseende fördröjning och reduktion av föroreningar.

Uppdraget har syftat till att utreda och ge förslag på lämplig utbyggnad av vattenförsörjning och hantering av spillvatten i och med byggnation av området enligt aktuella detaljplaner. I utredningen ges även förslag på hur dagenvatten ska hanteras avseende fördröjning och rening på allmän platsmark, samt förslag på anslutning för vidare avledning från planområdet. Förslag på höjdsättning har tagits fram och föroreningsberäkningar har gjorts. Föroreningsberäkningar omfattar både mängder och halter, samt hur de påverkar recipientens statusklassificering och möjlighet till uppfyllandet av MKN.

Inom området för detaljplanen ligger en lågpunkt som bedöms vara ett problemområde vid regn med 100 års återkomsttid. Skyfallssituationen har analyserats och beräkningar har gjorts för framtida skyfallshändelser efter exploateringen. Dagvattenhanteringen har planerats för att kunna hantera så väl normal nederbörd som stora skyfall, och sekundära avrinningsvägar har belysts.

En del av befintlig järnväg i väster är belägen inom södra detaljplanen. Det planeras utbyggnad av järnvägen som ligger inom de båda detaljplaneområden, bland annat industrispår till kommande verksamheter. Såväl dagvattenfrågor och säkerhetsaspekter har beaktats i utredningarna.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: