Bredare provtagningsmetod av PFAS i Mälaren, på ett behörigt avstånd från potentiella källområden och provtagning genom hela vattenkolumnen.

PFAS i Mälaren

PFAS i Mälaren undersöks med unik provtagningsmetod

NIRAS studerar PFAS på ett nytt sätt. I samarbete med Stockholms universitet, används en bredare provtagningsmetodik för att kunna ge Stockholms stad ett välgrundat resultat. Resultaten ska ge information om förekomsten av PFAS i Mälaren och om hur stor del av dessa ämnen som tillförs Mälaren via regn. Studiernas resultat kommer att presenteras i en öppen rapport för allmänheten.

På uppdrag av Stockholms stad driver NIRAS tillsammans med Stockholms universitet ett forskningsprojekt med syfte att undersöka hur PFAS sprids i Mälaren. PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kemikalierna är svårnedbrytbara för både miljö och varelser. Forskningsprojektet startade 2016 och är ett samarbete med Stockholms universitet i vilket samtliga sju bassänger i Mälaren, inom Stockholms stads gränser, studeras.

Projektets mål är att ge Stockholms stad och samhället utökad kunskap om förekomsten av PFAS i Mälaren.  Bland annat mot bakgrund att Mälaren idag försörjer cirka två miljoner människor med dricksvatten, vilket inte reningsverken kan rena från PFAS-kemikalierna.

Bredare provtagningsmetodik med flera parametrar

Tidigare provtagningar av PFAS i vatten har vanligtvis tagits på ytvatten. NIRAS provtagningsmetod är bredare. Dels togs proverna på ett behörigt avstånd från potentiella källområden, till exempel brunnar och utlopp, för att undvika direkt påverkan. Dels togs prover genom hela vattenkolumnen, från ytan till botten, där även andra parametrar som temperatur och ph-värde uppmättes. Detta för att kunna avgöra om vattnet i bassängerna var omblandat, vilket kan påverka organismerna som lever i de djupare skikten. Resultaten, utifrån NIRAS provtagningsmetod, ger data som är representativt för hela sjön.

 

Med det här projektet hoppas vi kunna lära oss mer om förekomsten av PFAS i Mälaren och om hur ämnena kommer dit. Den kunskapen behöver vi för att kunna sätta in rätt åtgärder för att minska halterna i våra vatten.

Maria Pettersson, miljöutredare och projektledare på Kemikaliecentrum på Stockholms miljöförvaltning

Med utgångspunkt i vattenresultaten, jämför och undersöker NIRAS därefter sediment och regn, för att studera hur kemikalierna kommer till Mälaren och vart kemikalierna tar vägen i Mälaren. Tillsammans ger vatten, sediment och regn en helhetsbild över hur Mälaren är berörd av PFAS.

Ökad kunskap för fler åtgärder

NIRAS forskningsprojekt för Stockholms stad ger detaljerade resultat, som redovisar statusen för PFAS-kemikalierna i Mälaren. Resultaten är ett kvitto på att provtagningsmetodiken är användbar för större, framtida forskningsprojekt inom området. Resultaten kommer inom kort att presenteras i en öppen rapport som kan vara vägledande för eventuella åtgärder som långsiktigt kan spara resurser. Både för samhället och miljön.