Projekt

Referensuppdrag: Slakthusområdet, Göteborg

Slakthusområdet Gtb
den 9 maj, 2022
 • Sektorer: Vattenbyggnad
 • Länder: Sverige
 • Tid: 2020-2022

Uppdraget har omfattat flertalet utredningar avseende VA, dagvatten och skyfall inom Slakthusområdet i Göteborg.

Uppdraget har omfattat flertalet utredningar avseende VA, dagvatten och skyfall inom Slakthusområdet i Göteborg. Slakthusområdet ska på sikt omvandlas till ett attraktivt verksamhetsområde och i dagsläget förekommer en rad olika problem avseende hanteringen av främst spill- och dagvatten samt översvämningar. NIRAS har varit med i hela processen och tagit fram följande handlingar.

 • Statusrapport avseende befintlig system för vatten, spillvatten samt dagvatten
 • Kapacitetsberäkningar av befintliga och nya system för VA har genomförts
 • Framtagande av systemhandling innefattande projektering av nytt system för vatten, spillvatten och dagvatten samt mängdförteckning och kostnadskalkyler
 • Framtagande av förslag på anläggande av högvattenskydd mot Säveån i syfte att säkra Slakthusområdet avseende framtida översvämningar
 • Förslag på framtida dagvatten- och skyfallshantering, beräkningar av erforderliga fördröjningsvolymer
 • Föroreningsberäkningar avseende föreslagna lösningar och jämförelse mot MKN och Göteborgs stad riktvärden
 • Samordningsansvar inför entreprenad där samtliga tekniska försörjningssystem ska bytas inom området
 • Beställarstöd i infrastrukturprojekt inom Slakthusområdet.
Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25