Projekt

Slakthusområdet

Slakthusomrdet Fbindelsehallen 1200X1017

Slakthusområdet uppfördes 1906-1912 för att trygga livsmedelsförsörjningen till Stockholms växande befolkning. Efter ett flertal koleraepidemier samlades stadens småskaliga och okontrollerade slakteriverksamhet i en storskalig fabriksanläggning som var banbrytande för sin tid

  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

Utvecklingsplanens syfte är att presentera nuvarande status och utvecklingsmöjligheter för stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Slakthusområdet inför försäljning och fortsatt förvaltning.

Utvecklingsplanen är framtagen av exploateringskontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och stadsmuseet. För fördjupad information och beskrivning av specifika byggnader och genomfört programarbete hänvisas till tidigare utredningar, kulturhistoriska inventeringar och godkänd programhandling.

KULTURARV

Slakthusområdet uppfördes 1906-1912 för att trygga livsmedelsförsörjningen till Stockholms växande befolkning. Efter ett flertal koleraepidemier samlades stadens småskaliga och okontrollerade slakteriverksamhet i en storskalig fabriksanläggning som var banbrytande för sin tid. Området tillkom i en tid när kommuner och myndigheter började ta ett större ansvar för medborgarnas hälsa och välmående. Slakthusområdet är samtidigt ett resultat av industrialismens idéer om hygien, effektivitet och teknik, speglade i arkitekturen.

KVALITETER ATT FÖRVALTA OCH FÖRÄDLA

Slakthusområdets bebyggelse ger unika möjligheter att utveckla en ny stadsdel grundad på områdets tradition och historiska miljö. Detta förutsätter en hög arkitektonisk ambitionsnivå som svarar mot morgondagens behov, men också mot de kulturhistoriska värden som även fortsättningsvis ska utgöra områdets kärna. De bevarade byggnaderna och mångfalden av verksamheter ska förädlas. Det ska även i framtiden vara möjligt att läsa områdets olika utvecklingsfaser.

Vill du veta mer?

Se också: