Projekt

Teknisk detaljplan för vatten, avlopp och dagvatten för Slakthusområdet i Göteborg

Slakthusomrdet Fbindelsehallen 1200X1017

Projektet omfattar ombyggnad av ett befintligt industriområde för handel och kontor samt upprustning av det befintliga vatten- och avloppssystemet och annan teknisk infrastruktur.

den 5 april, 2023
 • SDG: #11
 • Sektorer: Vattenbyggnad
 • Länder: Sverige
 • Klient: HIGAB, kommunalt eiendomsselskap
 • Tid: 2020

Slakthusområdet kommer så småningom att omvandlas till ett attraktivt kommersiellt område, och i processen har flera utmaningar uppstått relaterade till hanteringen av främst avloppsvatten och dagvatten, samt översvämningsutredningar.

NIRAS har varit med i hela processen och genomfört följande:  

 • Utvärdering av TV-inspektion för kontroll av befintlig kabeldragning.  
 • Utformning av ett nytt vatten-, avlopps- och dagvattensystem, inklusive en pumpstation för dagvatten.  Beskrivningar och ritningar har tagits fram samt förslag på nya markhöjder. 
 • Beräkningar har gjorts på föroreningar i dagvatten och hur dessa kan tas bort. Föroreningsberäkningar omfattar både mängder och koncentrationer, samt hur de påverkar mottagarens statusklassning och möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormer. 
 • Nederbördssituationen har analyserats och beräkningar har gjorts för framtida översvämningar. 
 • Klimatanpassning, utformning av skydd mot översvämningar från vattendrag och lokal dagvattenhantering.  
 • Kvantitetsförteckning och kostnadsberäkning.  3
 • Konsultation vid upphandling av entreprenörer och rådgivning under byggfasen.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: