APE Foto Kontoret Penna Sara Landstedt 0035

Förstudier

Det är i de tidiga skedena som grunden läggs

I de tidiga skedena läggs grunden för kommande arbete i ett projekt. Gemensamt för arbete i tidiga skeden är att  uppgiftens ursprungspunkt hela tiden prioriteras för att nå en lösning som uppfyller de krav och mål som efterfrågas.

Detta sker genom dialog och kontinuerlig kommunikation med de i projekten kända parterna. Vi jobbar utifrån de tre grundläggandedelarna  platsen, byggnadens volym och byggnadens önskade uttryck. Vår styrka är att vara lyhörda och flexibla och vi deltar ofta som byggherrens sakkunnig i möten och bidrar med lösningar som för projektet framåt.

Konkret skapar vi en god arkitektur genom att ta tillvara projektets vackra, bevarandevärde eller välfungerande delar. På platsen utreder vi rörelsestråk, byggnadens orientering på tomten, angöring för olika fordonsslag, tillgänglighet och påverkan av omkringliggande byggnader och natur. För byggnadens volym och interiör arbetar vi med entréer, planprogram, kommunikationer, logistik, orienterbarhet, flexibilitet. Allt detta ser vi är basen i ett gediget gestaltningsarbete.


Exempel på utredning/volymstudie


Exempel markanvisningstävling

 

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197