MKB och tillståndsprocesser

Vid tillståndsprövning hjälper vi till att ta fram underlag om miljömässiga och tekniska förutsättningar och utför bedömningar av miljökonsekvenser.

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground

Miljöfarliga ämnen i inomhusmiljö

Problem med klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt och mögel kan lösas.

Utredningar i mark, vatten och sediment

Vi utför screening- och avgränsningsutredningar, riskbedömningar och ger åtgärdsförslag.

Natur och vattenmiljö

Vi hjälper dig med helhetsorienterade lösningar baserade på aktuell forskning och de senaste myndighetskraven inom natur- och vattenområdet.

Miljöövervakning och miljökontroll

Jordförorening och grundvattenförorening. Vi kan analysera, utveckla och sätta pris på vad det kostar. Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och –kontroller i akvatisk miljö med fokus på kemi och biologi.