Dredger on water

MKB och tillståndsprocesser

Vid tillståndsprövning hjälper vi till att ta fram underlag om miljömässiga och tekniska förutsättningar och utför bedömningar av miljökonsekvenser.

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground. Thomas Laybourn (TLA)

Miljöfarliga ämnen i inomhusmiljö

Problem med klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt och mögel kan lösas.

Two workers carrying out a screening of water

Utredningar i mark, vatten och sediment

Vi utför screening- och avgränsningsutredningar, riskbedömningar och ger åtgärdsförslag.

Worker collecting water sample

Natur och vattenmiljö

Vi hjälper dig med helhetsorienterade lösningar baserade på aktuell forskning och de senaste myndighetskraven inom natur- och vattenområdet.

Excavator digging mud

Miljöövervakning och miljökontroll

Jordförorening och grundvattenförorening. Vi kan analysera, utveckla och sätta pris på vad det kostar. Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och –kontroller i akvatisk miljö med fokus på kemi och biologi.

Woman holding a sample. MHN

Geoprobe

Vi utför provtagning och analys av föroreningsprover av jord, vatten och porluft med hjälp av vårt mobila Geoprobe-system.

;