Hallway in an office
I rollen som projektledare säkerställer NIRAS att hyresgästens lokalönskemål tillgodoses.

Ombyggnationer av kontorslokaler

Projektledning av kontorsanpassningar i unika, parallella projekt

NIRAS projektleder anpassningar av AMF Fastigheters kontorslokaler inför att nya hyresgäster flyttar in. Kontorsanpassningarna hanteras parallellt i olika projekt som har unika förutsättningar.

Fastighetsbolaget AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar ett stort antal fastigheter i Stockholm och Sundbyberg, däribland många kontorsbyggnader. När en kontorslokal blir ledig behöver lokalen anpassas för att möta den nya hyresgästens behov och önskemål.

NIRAS företräder AMF Fastigheter som projektledare och har hittills varit delaktiga i ett tiotal kontorsanpassningar, vilka har hanterats parallellt i olika projekt. I rollen som projektledare säkerställs att hyresgästens önskemål tillgodoses och de nödvändiga justeringar som kan uppkomma i både tidiga och senare skeden i projektet hanteras också. Inför att den slutgiltiga kontorslokalen står färdig, säkerställer projektledaren att förändringarna har implementerats inom ramen för projektets budget- och tidsplan samt fastighetens tekniska installationer.

Fastställande av projektets ramar

I projektets tidiga skede, innan hyresavtalet är tecknat, utgår projektledaren tillsammans med uthyraren och potentiella hyresgäster från en skiss av den lediga lokalen. I dessa möten utreder projektledaren vilka behov och önskemål som den potentiella hyresgästen har samt vilka ombyggnationer som krävs för att uppfylla dessa. Projektledaren beräknar även kostnader och tidsåtgång för projektet.

Därefter, när förhandlingar är avslutade och avtalet är tecknat, ansvarar projektledaren för att fastställa budget- och tidsplanen samt upphandla projektörer och entreprenören som ska ingå i ombyggnationen av kontorslokalen.

Kontinuerlig dialog och stöttning i byggnationsskedet

Under ombyggnationen, håller projektledaren kontinuerliga uppföljningar med samtliga inblandade parter. I möten med hyresgästen, fastighetschefen, teknisk förvaltare, fastighetstekniker, entreprenör och projektörer, diskuteras tidsplanen, eventuella justeringar samt problem och lösningar till dessa. Det kan till exempel vara ytterligare eller ändrade önskemål från hyresgästens sida, vilka behöver åtgärdas innan inflyttningsdatumet.

Projektledaren är även ofta på plats för att stötta arbetsprocessen under byggnationsskedet. På så vis kan eventuella frågor och problem som har uppkommit, fångas upp och hanteras direkt.