Projekt

Kunskap och näringslivserfarenhet driver forskningsprojekt om miljögifter

Enforce Forskningsprojekt

NIRAS ingår i ett omfattande forskningsprojekt, i syfte att utveckla och genomföra effektiva riskbedömningar samt utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter. Utifrån kunskap och kundportfölj, kan NIRAS testa metoderna direkt mot marknaden.

den 8 november, 2017
  • SDG: #14, #15
  • Sektorer: Miljö, Vattenbyggnad

NIRAS driver, tillsammans med Örebro universitet och andra aktörer, olika forskningsprojekt för att undersöka miljögifter. Forskningsprojekten finansieras av KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen delar ut forskningsmedel inom forskning- och kompetensutveckling vid svenska lärosäten som samarbetar tillsammans med näringslivet.

NIRAS är en av flera industriella partners som tillsammans med Örebro universitet ska bygga upp en ny forskningsprofil i ämnet ”Environmental forensics”, under åren 2017-2022. Syftet med projekten är att, med tillgång till modern teknik, forskarexpertis och anknytning till näringslivet, kunna ta fram och genomföra bättre riskbedömningar samt utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter.

Kunskap och erfarenheter för att utveckla nya metoder

NIRAS roll är att fungera som expertstöd och ge råd kring vilken typ av kemikalier som är viktiga att forska kring samt förmedla platser där forskningen ska bedrivas. NIRAS besitter hög forskarexpertis i ämnet och är ett av de ledande konsultföretagen vad gäller mätning och sanering av fluorerade och klorerade ämnen i miljön. Bland annat PFAS samt PAC och andra kemiska grupper.

Utifrån tidigare projekt och kundportfölj, kan NIRAS både tillhandahålla prover samt ge projektet tillgång till förorenade platser där forskningen kan bedrivas. På dessa förorenade platser kan NIRAS  ta prover samt testa nya idéer och metoder som uppkommit i projekten. Detta för att i ett tidigare skede kunna utveckla och anpassa metoderna för att möta marknadens behov.

Metoder tillämpade för samhället

NIRAS förväntningar är att, tillsammans med Örebro universitet, utveckla nya analysmetoder för riskbedömningar av miljögifter som kan implementeras och göra nytta för samhället.

Forsknings-
projekt mellan industri och universitet

  • Forskningsprojekten drivs i ämnet ”Environmental forensics” och är en ny forskningsinsats för en giftfri miljö.
  • Projektnamnet är EnForce (The Environmental Forensic Laboratory) och projekten finansieras av KK-stiftelsen.
  • På KK-stiftelsens hemsida framgår att deras utdelade forskningsmedel bland annat ska gynna internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, samt att forskningen ska rikta sig mot områden som är relevanta för näringslivet.
  • Den beviljade forskningsmedelansökan omfattar åren 2017-2022.
  • Den totala budgeten för forskningsprojekten är 88 miljoner kronor.

Vill du veta mer?

Katrin Holmström

Katrin Holmström

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 65

Läs också