construction worker in a room
Uppföljningar i Boden har kunnat visa att in situ-saneringen fungerar effektivt i genomsläppliga lager i marken, till exempel i sandlager.

In situ-saneringar, Boden

Effektiva in situ-saneringar i Boden för att avlägsna klorerade lösningsmedel

NIRAS ingår som projektörer för att ta fram effektiva in situ-saneringar som ska göra ett förorenat område i Boden fritt från klorerade lösningsmedel. En pilotundersökning har skapat förutsättningarna för ett internationellt samarbete som NIRAS projektleder, där metoder tas fram, testas och jämförs för att komma fram till optimerade åtgärder.

Under 1970-1979 användes det klorerade lösningsmedlet Tetrakloreten (PCE) som tvättmedel vid statliga Förenade Fabriksverkens tvätteri i Boden. PCE är tyngre än vatten vilket innebär att föroreningar kan sjunka ner djupt i marken. Vid inledande undersökningar uppdagades det att PCE har förorenat mark och grundvatten kring tvätteriet.

2013 fick NIRAS i uppdrag av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) att genomföra ett saneringsprojekt i pilotskala i en del av det mest förorenade området. SGU är utsedd av staten att utreda och åtgärda markföroreningar efter statliga organisationer som inte längre finns.

3x3 meter

Ytområdet i pilotundersökningen

Projektering av effektiv in situ-sanering

Metoden som tillämpades i pilotförsöket var en in situ-sanering på plats, där en vätska pumpades in i marken under byggnaden. Saneringsvätskan består av syrefattigt vatten och DHc-bakterier vilka ”äter upp” föroreningarna, samt järnpulver och näring till bakterierna.

Kontinuerliga uppföljningar som följde åren därpå, har visat att metoden fungerar effektivt i genomsläppliga lager i marken under byggnaden, till exempel i sandlager. I svårgenomträngliga lager, som lera, behöver en annan åtgärd tillämpas för att PCE ska avlägsnas.

Från pilotförsök till en fungerande åtgärd

Med utgångspunkt i pilotförsöket, fortsätter NIRAS att utreda vilka metoder som tekniskt och ekonomiskt är de bästa för att lösa föroreningsproblematiken. Arbetet bedrivs i samarbete med internationella konsultföretag och universitet, för att hitta och designa en åtgärd som är effektiv för hela området.