Projekt

Kämpetorpsskolan

Niras Arkitekter Kamp

Kämpetorpsskolan är en befintlig låg- och mellanstadieskola i Älvsjö, i Stockholm. Skolan har idag plats för 350 elever, men skall utökas till åk F-9 för totalt ca 1080 elever för att tillgodose den ökande befolkningsmängden i Stockholm.

  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige
  • Klient: SISAB

Utöver de nya skolbyggnaderna planeras en ny skolmatsal och ett tillagningskök med kapacitet för 1200 portioner. Skolan är en del i den ombearbetning av detaljplan som pågår, för att möjliggöra och skapa ett väl fungerande campus för både förskole- och skolbarn dagtid samt idrotts- och ungdomsverksamhet kvällstid.

Skolans tänkta disposition är noga avvägd med tanke på antikvarisk hänsyn och att uppnå en fungerande skolenhet med fina samband och uterum. Skolbyggnadernas placering är också noga avvägd mot önskemålet att bevara de många ekar som växter i närområdet, då dessa är en viktig del i områdets biologiska spridningskorridorer.

URSPRUNGLIGA SKOLAN

Den befintliga skolan ritades av arkitekten Paul Hedqvist, och kännetecknas av ett pyramidtak ovanför en central ljushall i huvudbyggnaden.

Samtliga ursprungliga byggnader är av högt antikvariskt värde med hög grad av symmetri och upprepning, med typiska 50-talskulörer. Byggnaden är grönklassad.

DE NYA BYGGNADERNA

Den förslagna tillbyggnaden innehåller två nya skolbyggnader med undervisningslokaler; en byggnad för högstadium och estetiska ämnen – som kopplas samman med huvudbyggnaden via en glasad länk – och en byggnad låg- och mellanstadium.

Huvudbyggnaden, med sin starka betydelsefulla karaktär, bildar den administrativa kärnan i verksamheten och förbinder de övriga skollokalerna med varandra.

En separat byggnad för matsal med tillagningskök planeras i östra delen av skolområdet. Byggnaden ges en egen stark och urskiljande identitet och bildar pendang med skolans befintliga huvudbyggnad.
Volymernas olika riktningar är noggrant hämtade från platsens förutsättningar, från omgivande byggnaders orienteringar, och det närliggande skogsbrynets utbredning.

Tillsammans med lågstadiebyggnaden bildar matsalsbyggnaden en fond mot skogen. I samspel med övriga byggnader inramas skolgårdsytorna samtidigt som ett tydligt och generöst släpp mot skogen bibehålls.

FAKTA

Utredning, systemhandling, detaljplanearbete, förfrågningsunderlag
Ombyggnad ca 4000 m²
Tillbyggnad ca 6500 m²

MILJÖ OCH MATERIAL

Arkitekturen i de nya skolbyggnaderna är anpassad till miljöstyrda förutsättningar. Detta innebär att arkitekturen innehåller integrerade lösningar för dagsljus, dagvatten och solavskärmning, samt att grundstomme och fasad har stor flexibilitet för
framtida förändringar i planlösningar.

Materialval har fokus på lång livslängd, både estetiskt och fastighetsunderhållsmässigt, för att skapa en vacker vistelsemiljö som är värd att vårda.

PROJEKTERING

Projektering av nya Kämpetorpsskolan sker utifrån SISABs miljöprogram som är förankrat mot Stockholms stads miljöprogram. Det innebär bland annat att samtliga nya byggnader planeras för certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Befintliga byggnader kommer att omfattas av SISABs egna miljöprogram och projektspecifika mål avseende miljö och fukt som ställs i projektet. I projektet har särskild miljösamordnare, fuktsamordnare samt energiansvarig utsetts för uppföljning av projektet från tidigt skede till färdigställd och överlämnad skola.

För att nå energikraven kommer anläggningens stora energiförbrukare belysning och ventilation att utformas energieffektivt.

Vill du veta mer?

Anna Gärtner

Anna Gärtner

Senior Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 03

Se också: