Projekt

Skyborn Renewables vindkraftpark Storgrundet

Storgrundet Vindkraft

Sedan 2006 har NIRAS varit en nära partner i Skyborn Renewables projekt att bygga en vindkraftpark vid Storgrundet utanför Söderhamn i Gävleborgs län. Vårt samarbete har sträckt sig över flera faser med flera omfattade uppdrag av olika karaktär.

den 3 juni, 2024
  • Sektorer: Offshore Wind
  • Länder: Sverige
  • Klient: Skyborn Renewables

I september 2023 fick Skyborn Renewables, efter en huvudförhandling där NIRAS bidrog med marinbiologisk expertis, tillstånd i mark och miljödomstolen att uppföra 51 vindkraftverk med maximal totalhöjd på 290 m. Vindkraftpark Storgrundet beräknas producera 3–3,5 TWh per år, vilket motsvarar hushållsel till uppskattningsvis 700 000 hushåll.

Vid utarbetandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftparken har NIRAS spelat en central roll i planeringen och genomförandet av miljöundersökningar. Detta har inkluderat fältarbete med undersökningar av både fiskbeståndet och bottenlevande djur och växter, samt noggranna beräkningar av vågexponeringen. Dessutom har vi bidragit till framställningen av material för offentliga samråd och skrivit delar av MKB:n, vilken detaljerat beskriver områdets miljövärden och analyserar de potentiella miljökonsekvenserna av vindkraftparken.

”Ur ett marinbiologiskt perspektiv är Storgrundet en lämplig plats att anlägga en vindkraftspark på. Vi har genomfört ett omfattande undersökningsprogram och har nu god kunskap om området vilket gör att vi kan vara trygga i en sådan bedömning. Under hela projektet har vi haft ett mycket gott samarbete med Skyborn Renewables och de har följt våra rekommendationer om vilka undersökningar som vi ansåg nödvändiga att utföra. Utifrån dessa underlag gick det fint att motivera våra bedömningar under prövningen i mark- och miljödomstolen,” säger Martin Isaeus, projektchef på NIRAS.

Skyborn Renewables planerar nu för ansökan om nätanslutning av Storgrundet Offshore både till det nationella transmissionsnätet och till vätgasprojektet SoutH2port i Vallvik, Söderhamns kommun. SouthH2port är ett samarbetsprojekt mellan ABB, Lhyfe och Skyborn Renewables med målet att utforska möjligheter att förse det svenska energisystemet med fossilfria bränslen och lagring.

NIRAS bidrar genom undersökningar av marinbiologi och eventuella föroreningar i sedimenten i kabelkorridoren. Undersökningarna utgör underlag till miljökonsekvensbedömningen av nätanslutningen.

Storgrundet Vindkraft Billede Ny

Historisk tillbakablick

Tillståndet för Storgrundet 2023 var Skyborns Renewables andra tillstånd att etablera vindkraft i detta område. Redan 2010 erhöll Skyborn Renewables, då wpd, ett tillstånd att uppföra en vindkraftpark. Ett av de avgörande underlagen var den vetenskapliga utredning där NIRAS, dåvarande AquaBiota, visade att anläggningsarbetets påverkan på strömmingsleken i området endast skulle ha marginell påverkan på strömmingspopulationen. Ett miljöövervakningsprogram för parken påbörjades men projektet blev satt på paus 2012.

Projektet återupptogs 2018 då Skyborn Renewables beslutade att söka nytt tillstånd för att bygga vindkraftpark, denna gång med större turbiner och i ett större område. 2020 utförde NIRAS nya fältundersökningar som inkluderade bland annat eDNA-analyser och provfisken för att kartlägga fiskpopulationer och bedöma miljöförhållanden i det nya vindparksområdet.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29

Se också: