Projekt

Terrängmodell och modelleringsverktyg används för analyser av åtgärder för klimatanpassning vid byggnation av ny förskola

Istock 1151680404

Den sluttande terrängen vid Centralparken i Täby bidrar till risk för översvämningar av närliggande förskola. Olika scenarier och lösningar har modellerats för regnhändelser upptill ett klimatkompenserat 100-års regn.

den 15 juli, 2021
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

Centralparken ligger i bostadsområdet Näsbypark, i sydöstra delen av Täby kommun. Parken sluttar söderut mot ett detaljplaneområde för två förskolor samt intilliggande Roslagsbanan.

Vid kraftiga regn uppstår problematiska förhållanden avseende översvämning och parkens sluttande utformning ger höga flöden som skapar ansamling av skyfallsvatten som drabbar förskolan och Roslagsbanan där terrängen planar ut.

Uppdraget har syftat till att utreda möjligheten till att skapa en översvämningsyta i parken för att åtgärda den skyfallsproblematik som uppstår i området vid 100-årsregn. Modelleringsverktyget Scalgo Live har använts för att justera terrängen i parken och därmed skapa föreslagen översvämningsyta. Föreslagna dagvattenåtgärder från dagvattenutredningen för förskolan har inkluderats i terrängmodellen. Terrängdata har sedan lagts in i programvaran HEC-RAS där översvämningssituationen analyserats. Som flödesdata har ett klimatkompenserat 100-årsregn och 50-årsregn med klimatfaktor 1,25 använts.

Olika scenarion över utformad översvämningsyta har tagits fram och analyserats avseende konsekvenser på närområdet och Roslagsbanan.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197