VA-utredningar

Vi tar fram VA-utredningar inom samhällsbyggnadsprojekt, både på översiktlig och detaljerad nivå. Vi utreder både befintligt VA-system i redan bebyggda områden, i form av exempelvis status- och kapacitetsutredningar, och planering och förslag för nytt VA-ledningsnät i samband med nyexploatering. Beräkning av vattenförbrukning och spillvattenflöden i samband med aktuell bebyggelse utförs enligt branschstandard.

 

Några exempel på vad våra utredningar omfattar är förslag på VA-ledningssystem i plan och sektion, höjdsättningsplan och förslag på anslutningspunkter till befintligt VA-ledningsnät. Projektets skede samt kundens efterfrågan avgör detaljeringsnivån för framtagna handlingar. Exempel på projekt är en översiktlig VA-utredning inom ett nyexploateringsprojekt i Landskrona stad. Inom uppdraget har vi tagit fram en ledningsplan för allmän platsmark med grov höjdsättning i strategiska punkter och anslutning till befintligt VA-ledningsnät. I Svedala kommun har vi tagit fram förslag på nytt VA-ledningsnät på kvartersmark i samband med ombyggnation inom ett redan bebyggt område