Projekt

Hållbar centrumplanering i Båstads nya stadsdel

Nyt Billede Båstad Copy Ny

Båstads kommun arbetar med utvecklingen av en ny stadsdel och har i anslutning till det bestämt sig för att ta in ett oberoende utredningsunderlag för att belysa det långsiktiga behovet av verksamhetslokaler i området. 

den 9 november, 2023
  • SDG: #3, #8, #11
  • Sektorer: Samhällsanalys & Planering
  • Länder: Sverige
  • Klient: Båstad kommun
  • Tid: 2023

NIRAS fick i uppdrag att genomföra en utredning om lokalbehov i anslutning till Båstads station och den nya stadsdelen Tuvelyckan, ett område som på sikt kommer att omfatta uppemot 2 000 nya bostäder. Under utredningen bedömdes behov och efterfrågan av olika slags funktioner som inryms i användningsbestämmelserna Centrum och Vård. Utredningen genomfördes med särskild hänsyn tagen till den fysiska konsumtionen samt digitaliseringens inverkan på lång sikt. 

Analysen av området pekade även ut strategiskt lämpliga lägen för olika centrum- och vårdfunktioner samt omfattning inom planområdet. Därtill bedömdes konsekvenser av att merparten av nya funktioner placeras i Tuvelyckan alternativt i befintligt centrum. 

NIRAS agerade i uppdraget som projektledare med ansvar för att planera och driva utredningen framåt i den arbetsgrupp som sattes samman med involverade aktörer. För att belysa de olika aktörernas synpunkter och förutsättningar genomfördes en workshop med deltagare från kommunala förvaltningar och enheter, exploatör/utvecklare och byggföretag.  

”Kommunen visar i och med denna utredning att vården är en naturlig del i planeringen av moderna stadsdelars utbud av kommersiell service. Att ta hänsyn till vårdmarknaden när den framtida staden byggs är något som vi på NIRAS ser som en självklarhet när vården präglas allt mer av konsumentens valfrihet och ökad närvaro av privata utförare.” säger Rickard Montenegro Johansson, ansvarig projektledare på NIRAS. 

Uppdraget pågick under 2023 och utredningen fungerar som underlag för beslut i det fortsatta arbetet med detaljplanering av stadsdelens etapper.  

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: