Byplanlaegning Dyrskuepladsen Small (1)

Stadsplanering

NIRAS stadsplanerare hjälper kommuner och privatpersoner över hela landet att utveckla städer och landskap som ger förutsättningar för ett hållbart liv.

Helhetssyn och sammanhang i stadsplanering

När vi arbetar med stadsplanering tänker vi i helheter och sammanhang för att skapa hållbara lösningar i de ofta komplexa strukturer som utgör våra städer. På samma sätt hjälper vi kommuner med landskapsbedömningar som en grund för bland annat utveckling av byar, och vi tillhandahåller rådgivning om alla aspekter av kommunal stadsplanering, från planeringsstrategi till kommunala planer, tillägg till kommunala planer och lokala planer.

Så här arbetar NIRAS med stadsplanering

God stadsplanering kräver att vi agerar i nära samarbete med myndigheter, byggherrar, experter och medborgare. På NIRAS har vi stor erfarenhet av att arbeta tvärs över olika discipliner och intressenter. Genom att vi är en del av ett stort, innovativt konsultföretag kan vi skapa holistiska och genomarbetade projekt i alla delar av processen, där idéer och önskemål omvandlas till planer och projekt som fungerar i verkligheten.

Lokala planer och kommunal rådgivning

Förutom stadsplanering kan NIRAS utnyttja många olika discipliner, t.ex. landskapsarkitektur, klimat och miljö, digitalisering, infrastruktur, byggherrerådgivning, hamnanläggningar, samhällsekonomi och antropologi.

Vi är alltid öppna för ett förbehållsfritt möte om hur vi kan hjälpa ditt projekt vidare eller avlasta dig i vardagen med professionell handledning och digitala lösningar.

Kulturarv och SAVE-registrering

Kulturarv kan utgöra grunden för lokal utveckling, stödja företagsutveckling och locka både medborgare och turister. Kulturarvet är således en viktig resurs som identitetsskapare och en potentiell inkomstkälla.

Vårt samhälle har utvecklats under generationer och vårt kulturarv finns i de fysiska spåren av denna utveckling i form av bevarade byggnader och bebyggda kulturmiljöer. Kulturarvet är därför centralt när vi talar om långsiktig och hållbar stadsplanering.

På NIRAS har vi stor erfarenhet av att registrera det fysiska kulturarvet enligt SAVE-metoden. Vi kan tillhandahålla både den tekniska lösningen i form av ett digitalt registreringssystem som sedan kan publiceras på en offentligt tillgänglig webbplats.

Tvärsektoriellt samarbetet för framtidens städer

Under processen har vi ett nära samarbete med kommuner, föreningar etc., eftersom vår erfarenhet är att en SAVE-bedömning blir starkast när lokalbefolkningen är involverad och har möjlighet att bidra med sin kunskap.

Som stadsplanerare bidrar vi också till att tydliggöra, skydda och vidareutveckla vårt kulturarv – till exempel genom registrering och identifiering av kulturmiljöer, bevarande lokala planer eller fysiska och strategiska utvecklingsprojekt.

Klimatanpassning och gröna planer

Klimatförändringarna har stora konsekvenser för städerna och den öppna landsbygden. Vi måste kunna hantera stora vattenmängder, både vid kusterna och i bostadsområden. På NIRAS är vi experter på att arbeta tvärvetenskapligt med helhetsplaner för att säkerställa de bästa lösningarna för klimatsäkring av fastigheter, stadsdelar eller landområden – även ur en estetisk och ekonomisk synvinkel.

Vi arbetar med holistisk vattenplanering – även inom ramen för stadsplanering. Det innebär att vi fokuserar på hela vattenkretsloppet när vi erbjuder rådgivning kring till exempel lokal dagvattenavledning, små avloppssystem, gigantiska skyfallstunnlar samt stormflods- och kustskydd.

Som stadsplanerare har vi ett nära samarbete med bland annat kustingenjörer, biologer och landskapsarkitekter för att skapa överblick över möjligheterna till klimatanpassning och klimatsäkring i samband med till exempel planer för stadskärnor, rekreationsområden eller stadsomvandling. Samtidigt undersöker vi också möjligheterna att uppnå mervärde i lösningen – till exempel genom naturrestaurering, förmedling av områdets kvaliteter eller potential för turism.

Vi underlättar dialogen mellan kommuner, företag, medborgare och andra intressenter så att alla frågor och problem beaktas. Här har vi möjlighet att organisera dialogen och processen utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och därmed också att utforska andra kompletterande värden i lösningen – till exempel naturrestaurering, förmedling av områdets kvaliteter eller potential för turism.

Strategier och politik

En gemensam vision är en viktig grund för den strategiska utvecklingen av städer och landskap. Vi hjälper kommuner att utveckla och formulera övergripande strategier och policyer och omsätta strategiska mål i åtgärder som kan användas i stadsplaneringen.

En bra planeringsstrategi sätter ramarna för kommunens fysiska utveckling och utgör grunden för revision av den kommunala planen. På NIRAS har vi stor erfarenhet av att underlätta dialogen kring planeringsstrategin med politiker, medborgare och intressenter samt att tillhandahålla nödvändiga analyser, uttalanden, bakgrundsanteckningar, illustrationer och kartor. Med hjälp av bland annat GIS-analyser kan vi undersöka möjligheterna till utveckling av bostäder och företagande, turism, klimatanpassning osv.

Vi har djupgående kunskap om planeringslagstiftning och tillhandahåller rådgivning till kommuner kring alla aspekter av fysisk planering, inklusive Agenda 21, strategi för turism och utveckling av byar, som ofta ingår i planeringsstrategin.

För många kommuner har planeringsstrategin blivit en utgångspunkt för kommunens arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Inom NIRAS har vi utvecklat en metodik för att undersöka, fokusera och konkretisera möjligheterna att tänka in hållbarhet i alla aspekter av ett projekt eller en strategi – ofta på en tematisk och övergripande nivå, men också mer detaljerat med handlingsplaner och uppföljning av mål.

Flera kommuner arbetar också aktivt med arkitekturpolicyer. Alla platser har sin egen särprägel och sina egna kvaliteter. Genom att formulera mål och visioner för arkitekturen i lokalområden får kommuner och privata byggherrar tidigt i processen ett verktyg för att granska projekt och fokusera på kvalitet i den byggda miljön. I spänningsfältet mellan bevarande och utveckling i arkitekturpolicyer kan NIRAS hjälpa till under hela processen – från att underlätta dialogen till att formulera den slutliga policyn och det efterföljande arbetet med att omsätta policyn i konkreta åtgärder och rekommendationer.

FNs globala mål för hållbar utveckling

På NIRAS ser vi det som vår uppgift att bidra till den gemensamma globala agendan genom att göra hållbarhetsmålen konkreta och relevanta för det lokala sammanhanget. På så sätt hjälper vi våra kunder att ställa upp realistiska och motiverande mål.

Vi har utvecklat en metod för att granska, fokusera och konkretisera möjligheterna att integrera hållbarhet i alla aspekter av ett projekt eller en strategi. För offentliga kunder underlättar vi processer för att införliva FN:s hållbarhetsmål i planeringsstrategier, Agenda 21, stadsombyggnadsprojekt eller som upplägg för lokala planer.

Vi på NIRAS erbjuder också SDG Capture, ett kostnadsfritt verktyg för dialog och granskning. SDG Capture hjälper dig att göra målen tillämpbara och konkreta i strategier och projekt.

Vill du veta mer?

Lisa Højfeldt

Lisa Højfeldt

Project Employee

Aarhus, Denmark

+45 8732 3328

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197