Low And Negative Emission Tech Service Image

Koldioxidavskiljning och Power-to-X

Koldioxidavskiljning och -lagring samt Power-to-X är nyckeltekniker när det gäller att lyckas med en grön omställning av våra energisystem. Vi erbjuder expertråd till våra kunder och förverkligar hållbara ambitioner.

Det är upp till oss alla att ta itu med och agera mot klimatkrisen. För att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor måste vi utveckla och införa ny teknik och nya metoder som kan hjälpa oss att få renare luft och grön energi. Under de senaste åren har NIRAS arbetat med ett antal innovativa projekt som identifierar möjligheterna att börja avskilja och använda koldioxid på ett ansvarsfullt sätt.

Genom forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med våra kunder bidrar NIRAS till att bana väg för ”Carbon Capture Storage and Utilisation” (CCSU). Samlingsbegreppet CCSU omfattar både själva avskiljningen av koldioxid och vad man sedan gör med den avskilda koldioxiden – t.ex. lagring eller återanvändning.

Koldioxidavskiljning

Vi har erfarenhet av att ta fram projekt för att implementera nya metoder för koldioxidavskiljning i industrianläggningar. Med den nya tekniken kan koldioxid separeras från t.ex. en produktionsanläggning och skickas för lagring – t.ex. i ett uttömt olje- eller gasfält.

NIRAS utför tekniska och ekonomiska förstudier för projekt för koldioxidavskiljning och hjälper till att förbereda och lämna in ansökningar om nödvändiga tillstånd, bidrag och finansiering från myndigheterna. På så sätt hjälper vi till att bana väg för ambitionerna att förverkliga nya affärsmodeller och industriella symbioser inom koldioxidavskiljning (Carbon Capture Storage, CCS).

Vi anser det vara av största vikt för den gröna omställningen att vi fortsätter att utveckla och införa innovativa lösningar för koldioxidavskiljning för att minska koldioxidutsläppen och återanvända koldioxid – för klimatets skull. Därför erbjuder vi expertrådgivning för att hjälpa till att omvandla energisektorns gröna ambitioner till genomförbara och kostnadseffektiva lösningar.

Power-to-X

Vad är Power-to-X? Ordet ”Power” står för förnybar energi, t.ex. energi från solceller, vindkraftverk eller vågkraft. Sedan har vi ordet ”to”, som i detta sammanhang står för omvandling. Du omvandlar den gröna energin till något annat. Detta ”andra” symboliseras av bokstaven ”X” och kan vara många olika saker. Vi kan till exempel omvandla grön energi till flygbränsle, plastråvara eller till metanol och grön metangas som vi sedan kan använda som bränsle för lastbilar och fartyg.

Fördelen med bränslen som produceras med Power-to-X är att de inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp när de används i flygplan, bilar och fartyg. PtX-producerade bränslen är så kallade syntetiska bränslen (e-bränslen). Dessa syntetiska bränslen har också fördelen att de kan användas av konventionella förbränningsmotorer, så befintliga flygplan kan redan flyga på hållbart flygbränsle som producerats med PtX-teknik.

Power-to-X är redo för kommersiell användning. Grön omställning kan alltså ske genom att kort sagt omvandla blåsväder och luftföroreningar till användbara gröna produkter.

Vil du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197