Driftogvedligehold

Drift och underhåll

NIRAS har stor erfarenhet av att ta fram strategier för drift och underhåll inom en rad olika områden. Vi har specialister som kan ge experthjälp, oavsett om det handlar om servicegenomgångar för offentliga organisationer, mätning och benchmarking, driftoptimering av vägar, planering och drift av naturområden – eller om upphandlingsprocesser i Sverige och EU.

Strategisk planering

NIRAS har mångårig erfarenhet av att ta fram upphandlingsstrategier där balanserade servicemål och måltal ställs upp i samverkan med politiska önskemål och professionella resurser inom området. Vi kan säkerställa en bra process med analyser, nyckeltal och andra verktyg som skapar en gemensam grund för framtiden.

Den politiska visionen och målsättningen ska återspeglas i de servicemål som användaren kan förvänta sig i sitt möte med verksamhetsområdena. Detta kan bland annat konkretiseras genom måltal för medborgarnas tillfredsställelse, professionell kvalitet, ekonomisk effektivitet, medarbetartillfredsställelse och miljöförhållanden.

Driftsledning och -styrning

En välordnad driftsledning och -styrning måste säkerställa att servicemålen blir verklighet. NIRAS hjälper till att utveckla och förankra ledningen och styrningen av offentlig drift med hjälp av verktyg som anpassas till den specifika situationen.

Verktygen sträcker sig från skräddarsydda ledningssystem till konkreta verktyg i form av tavelmöten etc. På upphandlingsområdet erbjuder vi också beprövade koncept för partnerbaserat samarbete och kvalitetssäkring. Det konkreta införandet i organisationen kan stödjas av processförlopp med efter-jobbet-möten, workshops osv.

Verksamhet, upphandling och juridiska bedömningar

NIRAS har stor erfarenhet av att organisera och genomföra upphandlingsprocesser i Sverige och EU.

Vi erbjuder också kompletta lösningar – från upphandlingsplan fram till kontraktsskrivning. Dessutom erbjuder vi bedömningar av juridiska frågor där vår tekniska bakgrund och juridiska förståelse kan bidra till ett snabbt och säkert beslutsunderlag.

Utöver detta erbjuder vi rådgivning kring driftsorganisationens utförande av egna uppgifter. Detta omfattar till exempel organisering av arbetsprocesser och utveckling av mänskliga resurser och utrustning.

Slutligen utför NIRAS registreringar och kartläggningar av tekniska och fysiska element som underlag för upphandlingar och för sina egna uppgifter.

Mätning och lärande

Utvecklingen i den totala driften övervakas kontinuerligt genom mätningar och dokumentation av nyckeltal. Nyckeltalen bygger på organisationens egna servicemål och måltal när det gäller professionell kvalitet, ekonomi, användartillfredsställelse osv.

NIRAS har skräddarsydda verktyg som säkerställer effektiv mätning och undersökning och stöder kontinuerlig uppföljning samt lärande inom organisationen. Detta kan till exempel göras i form av benchmarking som innehåller regelbundna jämförelser med egna och andras prestationer.

Total servicegenomgång

Vi erbjuder en servicegenomgång av offentliga driftorganisationer som kan ge en överblick och insikt om var det finns behov av utveckling och optimering. En servicegenomgång kan erbjudas som en fristående lösning eller som ett komplett paket.

Servicegenomgången omfattar fem huvudområden:

 • Analys och bedömning av organisationsformen
 • Mätning av användartillfredsställelse
 • Professionell kvalitetsbedömning
 • Effektivitetsanalys
 • Analys av kontrakt  

Asfalt och andra beläggningar

NIRAS kan hjälpa till att optimera driften av olika typer av beläggningar. Därmed ser vi till att våra offentliga och privata kunder får ut så mycket som möjligt av sina pengar. Dessutom hjälper vi till att förbereda upphandlingar så att våra kunder får de bästa marknadspriserna på asfalt och andra typer av beläggningar.

Våra tjänster när det gäller asfalt och andra beläggningstyper omfattar:

 • Registrering/övergripande inspektion av asfalt- och betongbeläggningar
 • Tillståndsregistrering av stensatta ytor (trottoarer, torg etc.)
 • Analys och optimering av framtida underhållsbehov
 • Upphandling av underhåll av asfaltbeläggningar: Traditionella kontrakt, ramavtal, samarbetsavtal, funktionsavtal
 • Teknisk sparring kring obligatoriska renoveringar

Många av ovanstående aktiviteter utförs via NIRAS registreringsapp Collecto, en mobil registreringslösning som är anpassad till den enskilda kundens behov och som den enskilda kunden själv kan skaffa och använda.

Natur- och parkplaner

NIRAS har stor erfarenhet av planering och förvaltning av naturområden och parker, och vi har ett brett utbud av planer och verktyg för att stödja och genomföra strategier och beslut.

Våra experter utarbetar områdesplaner för avgränsade naturområden och parker. Områdesplanerna kopplar områdets drift till övergripande planering och politiska prioriteringar. Områdesplanerna utarbetas i samarbete med kommunens planerings- och driftspersonal och säkerställer en gemensam förståelse för områdets utveckling och drift.

Med konceptet ”natur- och parkplan” har NIRAS skapat ett verktyg för att realisera politik och strategier för fysisk planering och drift av naturområden och parker. Planen kan förverkliga kommunens mål och visioner – inte bara för natur- och parkområdet utan även för andra områden där naturområden och parker kan utgöra en betydelsefull fysisk ram.

Våra experter skapar skräddarsydda planer som kan vara ett viktigt verktyg för att prioritera utvecklingen och driften av enskilda naturområden och parker och säkerställa en målinriktad utveckling av kommunens gröna utbud. Prioriteringsmodellen är ett verktyg för att kartlägga och bedöma i vilken utsträckning området uppfyller mål och visioner.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197