Rails Merging Ns 04492 1024 (1)

Järnvägar, tunnelbana och spårväg

NIRAS planerar och genomför projekt och lösningar för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar – inklusive rullande materiel och batteritåg. Vi arbetar med konstruktion, drift och underhåll över hela världen.

Vi håller en hög professionell nivå, vi är bra på att lyssna, engagera och samarbeta, vilket gör att vi kan leverera optimala lösningar som motsvarar kundernas förväntningar.

Vi arbetar målmedvetet med hållbarhet, miljö och arbetsmiljö. Som en del av det naturliga samarbetet involverar vi relevanta specialister från andra områden inom NIRAS – till exempel inom miljö, arbetsmiljö, geoteknik och dränering.

Projekt- och projekteringsledning för alla typer och faser av projekt

Vi erbjuder projekt- och projekteringsledare som har många års erfarenhet av alla typer av projekt, t.ex. anläggningen av Ringsted-Femern-banan och förberedande arbete för elektrifiering av järnvägen mellan Århus och Nørresundby (Lindholm).

Vi tillhandahåller projektledning för utbyggnad av nya fibernät (FTN) längs järnvägslinjer i hela Sverige och mindre uppgifter med specialiserade lösningar för kommuner eller företag när det gäller tillträde till järnvägar, nya tillfartsvägar till järnvägslinjer eller rörledningsinstallationer.

Vi utarbetar anläggningsberäkningar och projektbeskrivningar, samordnar gränssnitt mellan olika yrkesgrupper, utarbetar strategier för både upphandling och anbud, förbereder material för både upphandling och anbud samt planerar och genomför både upphandlings- och anbudsprocesser.

Ledning och projektering

Vi har högt specialiserade sakkunniga inom alla järnvägsdiscipliner.

Spår

Vi erbjuder lösningar för alla aspekter av spårprojektering – från miljökonsekvensbedömning och extern kvalitetssäkring till upphandlingsmaterial och relationshandlingar.

Drivström och starkström

Vi erbjuder lösningar för alla aspekter av drivström och starkström för järnvägen, inklusive:

 • Utarbetande av spänningsplaner (schematiska och geografiska), tvärsnitt, kopplingsscheman, returkretsscheman, jordningsplaner och -tabeller
 • Dimensionering av upphäng för matarledare, fundament och master
 • Fjärrstyrning av drivström
 • Detaljerad utformning av starkströmstillämpningar för järnvägar – inklusive spårväxelvärme, generator- och UPS-system, externa nätverk och annan försörjning
 • Byggherrerådgivning inom elteknik och installation, intelligenta byggnadsinstallationer, svagströmsinstallationer, maskininstallationer, högspänningsteknik och strömförsörjning
 • Övervakning av komplexa starkströmsprojekt
 • Utformning och detaljprojektering av högspänningssystem/drivströmssystem
 • Detaljprojektering av BPU-jordning och potentialutjämning enligt DS/EN 50122 samt Banedanmarks regler
 • Utformning av ledningsvägar i sin helhet
 • Elektrisk dokumentation i enlighet med internationella standarder och referenssystem

Säkerhets- och signalsystem, övergångsanläggningar

Vi tillhandahåller lösningar för alla aspekter av signalsystem, tågstyrning och fjärrstyrning på järnvägar – inklusive stationer, linjeanläggningar (linjeblock) och övergångar (även mot vägen).

Vi arbetar både med nya signalsystem (ERTMS) och befintliga säkerhets- och signalsystem i Sverige och utomlands. Vi arbetar också med trafikbasen som översätter järnvägstrafikreglerna för tågdrift till en teknisk lösning.

Konstruktioner vid spåren

Vi erbjuder lösningar för alla aspekter av konstruktioner vid banan, inklusive:

 • Bedömning av framtida idrottstävlingars inverkan på befintliga broar och strukturer i projektets tidiga skede
 • Design och projektering av väg- och gångbroar, järnvägsbroar, tunnlar, geoteknik, kustskydd, viltpassager, broar över vatten och rörliga broar
 • Användning av avancerade 3D BIM-program med 3D-elementberäkningsprogram och med utarbetande av byggkalkyler
 • Vi utarbetar en geoteknisk riskbedömning
 • Validering av broar, viltpassager, övriga konstruktioner och geoteknik

BIM

Vi utvecklar och använder digitala metoder som öppnar möjligheter att samarbeta bättre för att leverera mer robusta och byggbara projekt.

Stadieplanering

Vi utför etapplanering som optimerar tidsplanen för genomförandet av ett anläggningsprojekt, där arbeten inom olika discipliner måste samordnas – t.ex. markarbeten, geoteknik, spår, drivström, säkerhet och konstruktioner.

Kapacitetssimulering

Vi utför simuleringar som gör det möjligt att analysera konsekvenserna av förändringar i infrastrukturen för järnvägens kapacitet och att analysera om en viss tidtabell är tillräckligt robust och kan genomföras i enlighet med punktlighetskraven.

Säkerhet och CSM

Vi tillhandahåller säkerhetslösningar för järnvägar – till exempel myndighetsgodkännanden och tillstånd för idrifttagande enligt EU's gemensamma säkerhetsmetod (CSM).

Rullande materiel och batteritåg

Vi levererar lösningar när det gäller rullande materiel – till exempel analys av kapacitetsbehov, underhållsplanering och inköpsstrategi.

Vi erbjuder lösningar för installation, drift och underhåll av batteritåg.

Stationer

Vi projekterar stationer och stationsanläggningar och analyserar hur de kan byggas i enlighet med de europeiska specifikationerna (TSD). Vi arbetar också med säkerheten på stationer och andra offentliga platser. Du kan läsa mer om detta under rubriken Trygghetsanalyser och trygghetsdesign.

Ekonomiska analyser

Vi utför ekonomiska analyser vid anläggning av nya linjer och för drift och underhåll av banor och utrustning.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: