Geotechnical Engineering NIRAS

Geoteknik

Vi på NIRAS erbjuder geoteknisk rådgivning i alla faser av projektet, från planering, genomförande och rapportering av geotekniska undersökningar till projektering och konstruktion.

NIRAS löser geotekniska uppgifter, från vägar, cykelvägar, järnvägar, hamnkonstruktioner, fundament för vindkraftverk, klimatanpassningsprojekt, diken och broar till företags- och bostadsbyggande.

Vår expertis sträcker sig från de inledande skedena med screening, teknisk due diligence, geotekniska undersökningar, projektering och design. Dessutom görs riskbedömningar och under genomförandefasen görs kontrollundersökningar och geoteknisk övervakning.

Genom kompetenta geotekniska undersökningar, projektering och övervakning ser NIRAS experter till att våra kunders projekt vilar på en säker grund. Vi löser projekt med fokus på helheten tack vare våra experters djupa förståelse för projektets professionella gränssnitt. Vårt holistiska tänkande återspeglas också i ett starkt fokus på hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i våra projekt.

NIRAS är ett internationellt företag och vi tillhandahåller geotekniska tjänster i de flesta delar av världen. Vi har marknader i Skandinavien, Arktis, Europa, Afrika, Mellanöstern och Fjärran Östern.

Förstudier före projektering, upphandling och planering

I de flesta projekt måste förstudier utföras före projektering, upphandling eller ytterligare planering av projektet. Förstudierna ska ge kunskap om jord- och grundvattenförhållandena för att fastställa designparametrarna för marken som grund för den fortsatta projekteringen.

NIRAS planerar ett undersökningsprogram som är anpassat till den specifika geologin och det specifika projektet, med hänsyn till redan känd kunskap, vilket ger den mest hållbara undersökningen.

NIRAS har geotekniska laboratorier i Allerød, Aalborg och Århus där våra erfarna geologer utför bedömningar av geologiska prover och klassificering av jordlagren. Alla borrningar samlas i en geoteknisk databas och utgör tillsammans med offentliga borrningsdatabaser ett stort geologiskt arkiv som ingår i lösningen av uppgiften.

Riskminimering genom geotekniska undersökningar

Viktiga kunskaper kan erhållas genom en korrekt planerad geoteknisk undersökning. Denna kunskap minskar avsevärt riskerna i projektets efterföljande faser. Resultaten av den geotekniska undersökningen presenteras i en geoteknisk undersökningsrapport som också fungerar som den obligatoriska geotekniska projekteringsgrunden där de geotekniska parametrarna för det konkreta projektet ställs upp.

Detta kan omfatta parametrar för t.ex. beräkningar av grundläggning, beräkningar av stöttning, stabilitetsbedömningar, potentiell infiltration osv.

Planering och utformning av geotekniska konstruktioner

På NIRAS kan våra geotekniska ingenjörer hjälpa till med både design och projektering av geotekniska konstruktioner. Detta omfattar allt från att ställa upp geoteknisk designbakgrund och utföra beräkningar av allt från enkla konstruktioner, t.ex. små fundament och mindre anläggningskonstruktioner till mer avancerade och komplexa konstruktioner.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, allt från utformning av fundament, beräkningar och bedömningar av pålar, riskbedömningar och stabilitetsstudier till design av tillfälliga stöttor som sponter, väggar av H-profiler och sekantpåleväggar. Dessutom tillkommer bedömningar av flytkraftssäkring, hänsyn till deformation, förspänningar och mycket mer.

Vi använder flera avancerade program, och om det finns behov av mer avancerad analys och/eller optimering har NIRAS finita elementprogram som Plaxis 2D och 3D och OptumG2.

Den geotekniska designen dokumenteras i den erforderliga geotekniska projekteringsrapporten där bland annat risker och kontroller under byggtiden framgår. Detta garanterar en bättre genomförandefas.

Genomförandefasen och verifiering av geotekniska parametrar

NIRAS experter följer ofta uppdragen från de inledande studierna till dess att byggnaden överlämnas till byggherren. Därför är vi också med när projektet går in i genomförandefasen och därmed ser vi till att viktig kunskap överförs från projekteringen till själva genomförandefasen.

Den geotekniska tillsynsinspektionen omfattar vanligtvis en kontroll av markförhållandena där NIRAS-experter verifierar att de geotekniska parametrarna överensstämmer med de parametrar som förutsatts under projekteringen. Den geotekniska inspektionen kan också omfatta kontroll av journaler över pålning för fundament med slagna pålar.

På NIRAS har vi alltid tagit vårt ansvar för samhället på största allvar. Mot denna bakgrund är det också naturligt att FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling står i centrum för vårt arbete. Vi strävar efter att i största möjliga mån följa hållbarhetsmålen i våra projekt för att därmed bidra till en hållbar utveckling.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: