Railways Merging

Järnväg, avvattning och översvämningssäkring

Vattenbyggnad ansvarar för hydrologi, avvattning, översvämningssäkring samt VA i multidisciplinära järnvägsprojektet med Bane NOR som beställare

Tillsammans med våra kollegor i Norge och Danmark arbetar vi i samtliga skeden inom plan- och byggprocessen för Bane NOR. NIRAS är en helhetsleverantör inom järnväg.

Exempel på moment kopplat till hydrologi, avvattning, översvämningssäkring samt VA som NIRAS Vattenbyggnad ansvarar för:

 • Framtagande av lösningar för hantering av ytvatten samt grundvatten för vägar och järnvägar
 • Framtagande avrinningsområden samt beräkningar av klimatkompenserade 200-årsflöden i vattendrag
 • Hydraulisk modellering av vattendrag i HEC-RAS
 • Översvämningsbedömning av brokonstruktioner
 • Analyser i Scalgo LIVE
 • Föroreningsberäkningar i StormTac. I flera fall anses recipienter vara mycket känslig och det är av stor vikt att eventuell förorening i ytvattnet minskar. Flera kommuner har specifika gränsvärden för föroreningsutsläpp i ytvatten.
 • Framtagande av teknisk rapport
 • Framtagande av kostnadskalkyler samt mängdförteckning
 • Utformning av system för avvattning av spårområde samt drift- och underhållsläggning
 • Projektering av omläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar som korsar spåret
 • Projektering av brandvattensystem i de fall drift- och underhållsläggning ska anläggas
 • Projektering av dricksvatten- och avloppssystem i de fall drift- och underhållsläggning ska anläggas
 • Leverans av 3D-modeller, plan- och profilritningar, detaljritningar
 • Indata till HMS dokument.

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197