Projekt

Drift- och underhållsläggning Ski samt 6 km nytt dubbelspår Østre linjen

Dovrebanen Cargonet El 14 David Gubler

Stort flerdisciplinärt järnvägsprojekt där NIRAS levererar teknisk detaljplan.

den 9 maj, 2022
 • Sektorer: Vattenbyggnad
 • Klient: Bane NOR
 • Värde: 65 MNOK
 • Tid: 2019-2021

Stort flerdisciplinärt järnvägsprojekt där NIRAS levererar teknisk detaljplan.

Exempel på moment kopplat till hydrologi, VA, avvattning som Vattenbyggnad ansvarat för:

 • Framtagande av lösningar för hantering av ytvatten samt grundvatten för vägar och järnvägar
 • Framtagande avrinningsområden samt beräkningar av klimatkompenserade 200-årsflöden i fyra vattendrag.
 • Översvämningsbedömning av brokonstruktioner
 • Analyser i Scalgo LIVE
 • Föroreningsberäkningar i StormTac kopplat till specifika gränsvärden för föroreningsutsläpp i ytvatten
 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS
 • Framtagande av teknisk rapport
 • Framtagande av kostnadskalkyler samt mängdförteckning
 • Utformning av system för avvattning av spårområde samt drift- och underhållsläggning
 • Projektering av omläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar som korsar spåret
 • Projektering av brandvattensystem för drift- och underhållsläggning
 • Projektering av dricksvatten- och avloppssystem för drift- och underhållsläggningen
 • Leverans av 3D-modeller, plan- och profilritningar, detaljritningar
 • Indata till HMS dokument.