Fra Affald Til Ressource

Från avfall till resurs

Avfall är en resurs som behöver utnyttjas på ett mycket bättre sätt än i dag. Vi hjälper kommuner, regioner, bostadsföretag och företag med effektiva lösningar för avfallshantering.

För att den gröna omställningen ska lyckas är det viktigt att vi blir bättre på att använda avfall som en resurs. Vi kan till exempel bli mycket bättre på att återvinna material – både i större utsträckning och på ett klokare sätt än vad vi gör i dag.

En cirkulär ekonomi är central för den gröna omställningen. Vi hjälper våra kunder att inte bara använda avfallet på ett bättre sätt utan också att minska mängden avfall och behålla mer resurser i kretsloppet under längre tid. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att bidra till att minska avfallshanteringens klimatpåverkan, och här hjälper vi till att bedöma klimatfördelarna genom att förebygga och använda avfall mer effektivt.

Framtidens avfallsplaner

Våra avfallsspecialister hjälper ett växande antal offentliga och privata kunder att se till att avfall betraktas som en värdefull resurs och därför utnyttjas genom återanvändning eller återvinning. Vi ger kommunerna råd om allt från en väl genomtänkt avfallsplan till bättre sortering av hushållsavfall genom förändrat beteende och effektiva insamlingssystem.

Vi hjälper avfallsföretag och kommuner att inrätta nya system som uppfyller klimatavtalens intentioner och hjälper till med upphandlingar av insamling och inköp av behållare. Vi utför analyser för nationella miljömyndigheter om till exempel ökad återvinning och producentansvar. Och vi hjälper företag att hantera avfall bättre och billigare genom att ge råd om förebyggande av avfall, möjlig avsättning osv.

Vi tillför expertis inom ekonomi, klimatberäkningar och medborgarmedverkan och är skickliga på att arbeta tvärvetenskapligt och holistiskt med utmaningarna.

Stöd till avfallssortering

Bostadsföretag måste välja nya avfallslösningar. Det har NIRAS erfarenhet av. Vi hjälper bostadsföretag att skapa system som är framtidssäkrade och ger hyresgästerna god service. Och när behållarna väl är installerade kan NIRAS hjälpa till att få hyresgästerna att använda avfallssystemen.

NIRAS har stor professionell expertis när det gäller kommunala avfallssystem. Dels genom vårt stora nätverk med många kommuner och avfallsföretag i Danmark, dels genom en undersökning av kommunala system som vi har utfört för den danska miljömyndigheten.

Industriella symbioser

Avfallet från en bransch kan vara en resurs i en annan. Vi på NIRAS erbjuder expertrådgivning om hur företag kan ingå i industriella symbioser med andra företag eller branscher, där energi, avloppsvatten, biprodukter, restprodukter eller avfall från en industri kan göras användbara för en annan industri genom samarbeten.

Vi ger råd från idéstadiet fram till att avtalet om den industriella symbiosen har blivit verklighet. Det betyder att vi både är bra på att identifiera potentiella symbioser och på att hjälpa dig att hitta rätt matchning för ett samarbete. Sedan kan vi hjälpa till att utveckla, avtala och implementera symbiosen mellan företagen.

Det är en bra investering att leta efter samarbetspartner och symbioser som kan förhindra eller minimera avfallsproduktionen. Vi ser ofta att industriella symbioser gynnar både företagens ekonomi och miljön på samma gång. NIRAS har gett råd om industriella symbioser till mer än 200 företag.

 

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197